Jak na opravu účetních chyb

Každému se může stát, že při účtování udělá chybu. Jak na opravy účetních chyb v průběhu účetního období a po jeho uzavření?

Opravy v průběhu účetního období

Opravy v průběhu účetního období před provedením účetní závěrky nepředstavují žádný velký problém. V otevřeném účetním období může účetní jednotka chybu najít a zpětně opravit. Opravovat lze dokonce i již sestavenou účetní závěrku, pokud nebyla dosud schválena. Nejpozději ale do konce následujícího účetního období.

Příklad

Účetní jednotka obdrží v prosinci 2024 přijatou fakturu za služby, které proběhly v květnu 2024. Může tuto přijatou fakturu zaúčtovat do prosince 2024?

Ano, přijatou fakturu za služby vztahující se ke květnu 2024 lze zaúčtovat i později v roce 2024 – nejpozději do konce prosince 2024.

Příklad

Účetní jednotka obdržela v dubnu 2024 dobropis od neplátce DPH za nákup materiálu – opravný daňový doklad snižoval původní fakturovanou částku. Při účtování byl doklad omylem zaúčtován kladně místo záporně – místo snížení nákladů došlo k jejich zvýšení. Jelikož byl doklad od neplátce DPH, není potřeba opravovat přiznání DPH. Na chybu přišla účetní v listopadu 2024. Jak má účetní jednotka provést opravu?

Účetní jednotka může opravit původní zaúčtovaný doklad. Jelikož je od neplátce DPH, není nutné řešit opravu přiznání k DPH. Pokud toto není technicky možné, může provést opravu v okamžiku zjištění chyby v listopadu 2024. A to tak, že původní chybný doklad stornuje – zaúčtuje záporně. A zaúčtuje doklad znovu správně.

Opravy uzavřeného účetního období

Pokud je ovšem chyba objevena po sestavení účetní závěrky a jejím schválení, není již možné do uzavřeného období zasahovat a jakkoliv jej opravovat. V takovém případě provedeme opravu účetní chyby do následujícího otevřeného účetního období. Opravy nevýznamných účetních chyb účtujeme výsledkově, tj. na účty nákladů a výnosů v následujícím účetním období. A to na běžné účty, na které by se daná účetní operace účtovala. Musíme ale účtovat na účty nedaňové, tak aby se opravy nepromítaly do daňového přiznání za aktuální účetní období.

Opravy daně z příjmů lze provádět výhradně tak, že podáme dodatečné daňové přiznání za období, kterého se daný náklad nebo výnos týká. Přičemž platí, že pokud zjistíme, že daň byla nižší, než měla být, tak máme povinnost dodatečné daňové přiznání podat. Pokud daňový subjekt zjistí, že daň byla vyšší, než měla být, je daňový subjekt oprávněn podat dodatečné daňové přiznání. Při zvýšení daně musíme dodatečné přiznání podat, na snížení daně dodatečné přiznání podat nemusíme, ale můžeme.

Opravy významných účetních chyb provádíme přes účet skupiny 42 – Jiný výsledek hospodaření minulých let. Konkrétní číslo účtu je věcí účetní jednotky. V praxi se často pro Jiný výsledek hospodaření minulých let používá účet 426 nebo 427.

Co se považuje za významnou chybu, si musí účetní jednotka stanovit sama ve svých interních předpisech. Zákon o účetnictví § 19 odst. 7 uvádí, že informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi.

Účetní jednotka se může rozhodnout i nevýznamné chyby opravovat prostřednictvím účtu 42 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Příklad

Účetní jednotka – s.r.o. sestavila účetní závěrku a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023. Přiznání bylo podáno a závěrka schválena valnou hromadou. V průběhu roku 2024 s.r.o. zjistila, že v účetnictví 2023 nebyl zohledněn nárok na provizi za prodeje uskutečněné v roce 2023 – nebyla zaúčtovaná dohadná položka na výnos. Vydaná faktura bude vystavena ve 2024. Jedná se o významnou částku. Jak bude účetní jednotka postupovat?

S.r.o. má povinnost podat dodatečné daňové přiznání za rok 2023 a zvýšit základ daně a daň o nezaúčtované výnosy.

Co se týče účetnictví, tak do účetnictví roku 2023 již nelze zasahovat. Účetní jednotka chybu opraví v účetním období 2024, a to prostřednictvím účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let. Účtování MD 311 / D 426.

Příklad

Účetní jednotka s.r.o. sestavila účetní závěrku a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023. Přiznání bylo podáno a závěrka schválena valnou hromadou. V průběhu roku 2024 s.r.o. obdržela přijatou fakturu za služby z roku 2023 ve výši 1 500 Kč. Tato částka nebyla zohledněna v účetnictví ani v daňovém přiznání za rok 2023. Zároveň se jedná o nevýznamnou částku. Jak bude s.r.o. postupovat? Musí s.r.o. podávat dodatečné daňové přiznání za rok 2023?

Jedná se o nevýznamnou částku, takže účetní jednotka může v roce 2024 účtovat na nákladový účet 518 – ostatní služby nedaňové. Při sestavování přiznání za rok 2024 musí s.r.o. tento náklad vyloučit z daňových nákladů roku 2024 – náklad roku 2023 nelze uplatnit jako daňový náklad v roce 2024.

S.r.o. je oprávněna uplatnit daňový náklad v dodatečném daňovém přiznání za rok 2023. Nicméně nemá povinnost dodatečné přiznání podávat, pokud to vzhledem k nevýznamnosti částky nemá pro daňový subjekt smysl.

Příklad

Účetní jednotka s.r.o. sestavila účetní závěrku a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023. Přiznání bylo podáno a závěrka schválena valnou hromadou. V průběhu roku 2024 s.r.o. obdržela přijatou fakturu za energie za rok 2023. Jedná se o významnou částku. Účetní jednotka v roce 2023 nevytvořila dohadnou položku pasivní na nevyúčtované energie. Jak bude postupovat?

Do účetnictví roku 2023 již nelze zasahovat. Oprava účtování se provede do otevřeného aktuálního účetního období 2024. Přijatá faktura na energie bude účtována předpisem MD 426 / D 321.

S.r.o. je oprávněna (nikoliv však povinna) podat dodatečné daňové přiznání za rok 2023 a uplatnit náklad na energie z roku 2023. V daňových nákladech roku 2024 nelze energie za rok 2023 uplatnit.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Účtování oprav účetních chyb

Opravy nevýznamných účetních chyb se účtují do nákladů a výnosů běžného roku stejným účetním předpisem jako běžné účetní operace. Je však potřeba vyloučit náklady z daňových nákladů běžného roku.

Opravy významných chyb se v případě nákladů účtují na stranu má dáti účtu 42 – Jiný výsledek hospodaření minulých let, např. 426. V případě výnosů se účtují na stranu dal účtu 42 – Jiný výsledek hospodaření minulých let, např. 426.

TextMDDAL
Oprava účtování nákladů – nevýznamná chyba5xx3xx, 0xx, 1xx atd.
Oprava účtování výnosů – nevýznamná chyba3xx, 4xx6xx
Oprava účtování nákladů – významná chyba4263xx, 0xx, 1xx atd.
Oprava účtování výnosů – významná chyba3xx, 4xx426

Dopady oprav na daně z příjmů

V případě, že chyba má za následek, že daň v přiznání byla nižší, než měla být, vzniká daňovému subjektu povinnost podat dodatečné daňové přiznání a zvýšit dodatečným přiznáním základ daně a daň.

Pokud naopak byla vykázána daň vyšší, je daňový subjekt oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na snížení základu daně a daně. Nejde ale o povinnost. Zároveň je třeba upozornit, že daňový náklad nelze uplatnit v jiném období, než kterého se týká – nelze jej tedy uplatnit v období, ve kterém je účtováno o opravě chyby.

Rovněž výnos nelze zdanit v pozdějším období, než kterého se týká – proto má daňový subjekt povinnost podat dodatečné daňové přiznání při zvýšení základu daně a daně.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz


Zpět