Objevila se u nás “hygiena”. Co může ve firmě kontrolovat?

Krajské hygienické stanice (KHS) jsou správní úřady, které patří pod Ministerstvo zdravotnictví ČR a jejich hlavním úkolem je ochrana a podpora veřejného zdraví. Jinými slovy hodnotí zdravotní rizika pro obyvatelstvo, jelikož někdy přírodní, životní a pracovní podmínky mohou vybočit z obecně přijatelné úrovně. Konkrétní kompetence KHS upravuje zákon č. 258/2000 Sb., a to zejména v § 82.

Co hygienická stanice kontroluje a jakými zákony se řídí?

Pracovníci stanice vykonávají státní zdravotnický dozor v pěti základních oblastech, a to:

  • ochrana zdraví při práci
  • hygiena výživy a předmětů běžného užívání
  • epidemiologie
  • obecná a komunální hygiena
  • hygiena dětí a mladistvých

„V praxi to znamená, že pracovníci KHS vykonávají státní zdravotní dozor např. na všech typech pracovišť, ve školách, při dětské rekreaci, v restauracích, u poskytovatelů zdravotnických služeb, nad výrobou pitné vody, nad výrobou a prodejem kosmetiky, nad vodami ke koupání, službami péče o tělo, nad hračkami nebo předměty přicházejícími do styku s potravinami.“

Milena Frühaufová, náměstkyně pro odbornou činnost KHS Libereckého kraje.

Kompetence orgánu a základní povinnosti provozovatelů jsou definovány zákonem, přičemž pro každou oblast pak na paragrafové znění navazuje několik prováděcích předpisů, které základní ustanovení podrobně rozvádějí.

Některé činnosti jsou ošetřeny přímo evropskou legislativou. Výčet všech předpisů je však ke každému oboru tak rozsáhlý, že je nejlépe se podívat na jednotlivé krajské hygienické stanice, pod které vaše podnikání spadá.

Jsou kontroly z hygieny ohlášené?

Musíme vás zklamat. Ve většině případů jsou kontroly prováděné zaměstnanci krajských hygienických stanic předem neohlášené, neboť pouze tak lze objektivizovat skutečný – nikoli simulovaný – stav respektování požadavků ochrany veřejného zdraví.

Jedinou výjimkou mohou být kontroly zaměřené pouze na kontrolu dokladů nebo projednání některých opatření, kdy je nezbytné zajistit přítomnost konkrétních kompetentních osob.

Podle vyjádření hygienických stanic jsou kontroly primárně plánovány na základě zdravotního rizika, souvisejícího s danou činností a konkrétní provozovnou, a na principu proporcionality. Současně však probíhají inspekce i v případě, kdy hygiena dostane nějaký podnět nebo stížnost.

Jaké doklady byste měli mít při kontrole k dispozici?

Souhrnně odpovědět na tuto otázku je poněkud složitější, ale obecně lze říci, že je potřeba mít vedle živnostenského oprávnění k dispozici doklady související s vykonávanou činností. Vyplývá to z jednotlivých předpisů upravujících konkrétní oblast činnosti, tedy, které doklady musí být v provozovně fyzicky k dispozici bezpodmínečně.

Ostatní doklady, které nemáte k dispozici v době kontroly, nebudou vnímány jako závada a lze je předložit dodatečně. Proces kontroly se přeruší a je dokončen až po předložení chybějících dokumentů.

Příklady dokladů

  • U provozoven společného stravování to budou např. doklad HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů který je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují – pozn. red.) a doklady o původu zboží,
  • U zařízení, kde je stanovena povinnost používat při činnosti pitnou vodu a kde je tato dodávka pitné vody zajišťována z individuálního zdroje doklad o kontrolách tohoto zdroje,
  • U osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné musí být při kontrole předložen zdravotní průkaz.

Zpět