Legislativní změny pro podnikatele v roce 2019

Rok 2019 znamená změny legislativy pro podnikatele a zdaleka nepůjde jen o povinné zvýšení odvodů. Zjistěte, které novinky se budou týkat i vás.

TIP: Přečtete si článek o nejdůležitějších legislativních změnách v roce 2021.

I rok 2019 přináší pro podnikatele legislativní změny. Mezi nimi je zvýšení minimální mzdy, zrušení karenční doby, nová pravidla pro ochranu osobních údajů a samozřejmě také nový daňový balíček. Přečtěte si, co všechno vás v příštím roce čeká.

Novinky z oblasti odvodů a pojištění

Růst minimální mzdy

Minimální mzdu v České republice pobírá asi 150 000 zaměstnanců. Její zvýšení bylo letos v poslanecké sněmovně častým tématem, definitivně se ale poslanci usnesli až 15. listopadu. S rokem 2019 tak přichází zvýšení, a to z 12 200 Kč na 13 350 Kč.

Změna sazeb za sociální a zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2019 bude 2 208 Kč, což představuje nárůst o 184 Kč. V případě sociálního pojištění bude minimem částka 2 388 Kč, zde tedy navýšení činí 199 Kč. Pozor, mění se také jeho splatnost. Nová výše zálohy se tak platí až od měsíce, kdy měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

Zrušení karenční doby u nemocenské

Dosud platilo, že první tři dny nemocenské byly tzv. karenční dobou, a zaměstnanci tudíž nepobírali plat. Od 1. 7. 2019 bude tato karenční doba zrušena a zaměstnanci budou mít nárok na 60 % vyměřovacího základu, jenž doposud mohli uplatnit až od čtvrtého dne nemoci. Zaměstnavatelům je jako kompenzace snížena sazba nemocenského pojištění z 25 na 24,8 procenta.

Novinky z oblasti daní

Daňový balíček pro rok 2019

Podnikatelům přinese nový daňový balíček několik změn. Největší novelizace dozná zákon o daních z příjmů. Důraz je kladen především na firmy optimalizující daně v zahraničí. Bude zavedena povinnost danit přemístění majetku do zahraničí bez změny vlastníka a zdaňovací povinnost pro společnosti se sídlem či provozovnami mimo ČR, avšak s českým vlastníkem. Novou povinností je také ohlašovat správci daně převod větších podílů zisku do zahraničí tehdy, jsou-li osvobozeny od srážkové daně či nepodléhají zdanění.

Poměrně výrazné novelizace se dočkal také zákon o DPH. Novinkou je implementace unijní směrnice ohledně poukazů a e-commerce a stanovení daňového základu při platbě virtuální měnou. Úprav doznaly pojmy úplata a ekonomická činnost, podrobnější pravidla jsou stanovena pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši. Rozšířena je poté možnost uplatnění nároku na odpočet daně při registraci nového plátce.
Osvobození od daně při dodání lidské krve či jejích složek je nyní možné pouze tehdy, jsou-li získané produkty určeny pro léčebné či terapeutické účely, nikoli však pro průmyslové využití.

Novelizován byl také zákon o dani z hazardních her, konkrétně v oblasti zohledňování vrácených vkladů v základu daně. Nově jich bude možné od výhry odečíst pouze 95 %.

Další novinka se týká podnikatelů, jejichž předmětem prodeje jsou zahřívané tabákové výrobky. Od 15. února je výrobci musí opatřovat kolkem, prodejci mohou staré zásoby doprodat do 31. července.

Na pozoru by se měli mít i prodejci spotřebního zboží. Novela zákona o celní správě umožňuje jejím zaměstnancům využívat krycích dokladů, pokud to situace bude vyžadovat.

Novinky z oblasti práva

Český zákon o zpracování osobních údajů

Nový zákon o zpracování osobních údajů plně nahradí ten současný č. 101/2008 Sb., a to takovým způsobem, aby byl plně v souladu s evropským nařízením GDPR. Zároveň v některých oblastech přináší podrobnější pravidla, tak aby odpovídal tuzemským podmínkám.
Za nejdůležitější lze považovat stanovení věku dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů na 13 let s tím, že je platný pouze tehdy, pokud jej poskytne nebo schválí jeho zákonný zástupce. Dále zákon obsahuje lépe definované právo „být zapomenut“, tedy nařídit správci, aby odstranil ze svých databází veškerá vaše osobní data. Pozornost je věnována též informačním povinnostem správce, hlášením narušení bezpečnosti a také zvýšení sankcí za porušení nařízení.

Novela zákoníku práce

Začátek roku 2019 je i začátkem platnosti nejvýraznější změny, kterou je zmiňované zrušení karenční doby. V polovině roku by poté měla nabýt účinnosti další novelizace, jejíž návrh obsahuje především nový způsob počítání řádné dovolené, možnost zavedení sdíleného pracovního místa, zkrácení doby přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli ze šesti na jeden měsíc, úprava lhůt pro doručování důležitých písemností zaměstnancům a další novinky.

Novela insolvenčního zákona

Drobných změn doznal také insolvenční zákon. Navzdory debatám o zavedení tzv. institutu oddlužení se jej do daňového balíčku 2019 nepodařilo vměstnat, a lze jej proto očekávat později. Jedinou změnou je tak potvrzení zapodstatovosti pohledávek vzniklých státu v návaznosti na opravu základu daně z důvodu reorganizace.
Upraven byl také institut opravy výše daně při pohledávce za dlužníkem v insolvenci, a to sice nahrazením § 44 novými ustanoveními § 46 a dále. Úprava výše daně v případě reorganizace je nyní podřízena § 42.
Poslední změnou je zavedení šestiměsíční lhůty pro vyměření pokuty vzniklé ze zákona, přičemž ta se zpětně uplatní i na již dříve vzniklé pokuty a ve své podstatě je tak eliminuje.


Zpět