3. díl: Kdy je výhodné být plátcem DPH?

Každá osoba, ať už fyzická nebo právnická, která samostatně vykonává ekonomickou činnost, je tzv. osobou povinnou k DPH. Z tohoto titulu jí vyplývá povinnost mít se na pozoru, aby se včas registrovala jako plátce DPH v případě naplnění zákonem stanovených podmínek.

Registrace k DPH

Základní podmínkou pro povinnou registraci k DPH je překročení stanoveného obratu. Pokud obrat za posledních 12 kalendářních měsíců překročí 1 milion korun, musí se podnikatel zaregistrovat jako plátce DPH. Obratem se pro tento účel rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku.

V případě, že podnikatel pronajímá zároveň nemovitost, kterou nemá zahrnutu v obchodním majetku a zdaňuje tak tyto příjmy podle §9 zákona o daních z příjmů, musí pro účely obratu u DPH připočítávat příjmy z pronájmu k příjmům z jeho hlavního podnikání. V případě, že součet těchto příjmů překročí hranici 1 000 000 Kč, musí se registrovat jako plátce DPH.

Samotná registrace k DPH se musí provést do 15 dnů po měsíci, ve kterém dojde k překročení registračního limitu. Plátcem daně se osoba stává od prvního dne druhého měsíce po měsíci, v němž překročila registrační limit. Tento termín je velmi krátký a vyžaduje proto včasné jednání, případně již dopředu odhadnout, že částka bude překročena a připravit se na registraci.

Únor – překročení limitu 15. březen -> registrace k DPH -> 1. duben – plátce DPH

V přihlášce k registraci musíte uvést čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Každý subjekt, který se nově registruje k DPH, stane se automaticky měsíčním plátcem DPH. Plátce se následně může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, zejména v případě, že jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 milionů korun.

Podmínkou pro změnu zdaňovacího období je, že plátce oznámí správci daně změnu do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Změnu zdaňovacího období nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok.

Výhody a nevýhody plátcovství DPH

Na začátku podnikání si podnikatel může vybrat, zda se stane plátcem DPH. Rozhodnutí by měl podložit analýzou některých skutečností jeho podnikání. Záleží zejména na tom, kdo bude jeho zákazníkem. Jestli plátci DPH, či koneční spotřebitelé, neplátci DPH.

Na jednoduchém příkladu prodejce kancelářských potřeb se dozvíte, jak je možné se rozhodnout:

Pan Novák je majitelem obchodu s kancelářskými potřebami. Zboží ve své prodejně nakupuje od společnosti Papír a.s., která je plátcem DPH. Pro lepší porovnání různých variant je ve všech případech zisk stanoven na 200.

Situace 1 Situace 2
Podnikatel p. Novák Plátce Neplátce Plátce Neplátce
Zákazník Zákazník neplátce Zákazník plátce
Faktura od dodavatele 242 242 242 242
Náklad/výdaj 200 242 200 242
Daň z přidané hodnoty na vstupu 42 0 42 0
Prodejní cena celkem včetně DPH 484 442 484 442
Prodejní cena bez DHP 400 442 400 442
Daň z přidané hodnoty na výstupu 84 0 84 0
Výsledek hospodaření/zisk 200 200 200 200

* Tučně jsou označeny ceny pro zákazníka.

1) Obchod pana Nováka je umístěn naproti střední škole a do jeho obchodu chodí nakupovat převážně studenti této školy, neplátci DPH.

Studenty zajímá cena, kterou u pokladny panu Novákovi zaplatí. 484 Kč zaplatí v případě, že je pan Novák plátcem DPH.
Když bude pan Novák neplátce, dosáhne stejného zisku jako plátce už při prodejní ceně 442 Kč. Dále může zvyšovat prodejní cenu a s tím i svůj zisk až do ceny 484 Kč, kdy se pro studenty stane stejně drahý, jako plátce DPH. Výhodou pro neplátce tak je v případě, že prodává převážně neplátcům, možnost stanovit cenu nižší než plátce DPH. Protože nemusí odvádět DPH, dosáhne navíc stejného nebo vyššího zisku. Této výhody může čerpat až do okamžiku, kdy jeho obrat překročí stanovený limit.

2) Obchod pana Nováka se zaměřuje na rozvoz kancelářských potřeb do obchodních společností v celém městě. Jeho zákazníci jsou tak převážně plátci DPH.

Pro společnosti, které od pana Nováka nakupují, je směrodatná cena bez DPH, kterou si budou moci uplatnit do nákladů. Když by chtěl jako neplátce dosáhnout stejného zisku jako plátce, bude muset zboží prodat za 442 Kč. Tím se však stane pro své odběratele příliš drahým a tím pádem nekonkurenceschopným.

V tomto případě bude výhodnější být plátcem DPH, protože při stejném dosaženém zisku bude pro své odběratele levnějším partnerem, než neplátce DPH. V opačném případě by musel výrazně snížit prodejní cenu a tím i svůj zisk.

Další výhody plátcovství DPH

Dalším důvodem pro to, aby se podnikatel rovnou registroval jako plátce DPH, je očekávaný rozvoj jeho podnikání. V případě, že čeká rychlý růst obratu a brzké překročení milionové hranice, je vhodné zaregistrovat se jako plátce DPH rovnou, a vyřešit tím všechny administrativní náležitosti na začátku podnikání.

Plátce DPH zároveň může rovnou uplatňovat daň na vstupu. To je výhodou jednak v případě nakupovaného zboží či materiálu, ale také při nákupu dlouhodobého majetku, který užívá k podnikání.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH od začátku, mohou uplatnit DPH na vstupu dodatečně. V momentu, kdy se registrují jako plátci DPH, můžou si v prvním daňovém přiznání nárokovat na odpočet plnění nakoupená v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stali plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejich obchodního majetku.

Vytvořeno ve spolupráci s Robertem Soudným.

Shrnutí

  • základní podmínkou pro povinnou registraci k DPH je překročení obratu 1 milion korun za posledních 12 kalendářních měsíců
  • registrace k DPH se musí provést do 15 dnů po měsíci, ve kterém dojde k překročení registračního limitu
  • rozhodněte se podle toho, kdo bude vaším zákazníkem – plátci DPH, či koneční spotřebitelé, neplátci DPH

Zpět