2. díl: 10 triků, jak snížit daňovou zátěž

Snad každý podnikatel se snaží při přiznání svých příjmů snížit daňovou zátěž co nejvíce. Někdy to bývá ale oříšek a ani neustálé daňové změny situaci neulehčují. Projděte si proto 10 legálních triků, díky kterým můžete na daních ušetřit.

1) Tvořte opravné položky

Vytváření zákonných opravných položek k pohledávkám je zcela legální v rámci zákona o rezervách. Pomůžete si nejen ke snížení základu daně, ale i k budoucímu daňově účinnému odpisu pohledávky. Mezi zákonné opravné položky patří opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení a opravné položky k méně významným pohledávkám, jejichž jmenovitá hodnota nepřekročila 30 000 korun.

„Tyto ,malé’ pohledávky, které jsou po splatnosti více než 12 měsíců, je možné uplatnit jako daňové náklady, aniž by je podnikatel vymáhal u soudu. Náklady spojené s vymáháním totiž často převýší výtěžek,“ říká Jana Skálová, partnerka poradenské společnosti TPA Horwath.

2) Čerpejte zaměstnanecké benefity

Jako jednatel i společník společnosti s ručením omezeným jste pro účely zákona o daních z příjmů zaměstnancem firmy, tudíž můžete využívat všech zaměstnaneckých výhod. Mohou vám být poskytovány cestovní náhrady, příspěvek na stravování, penzijní připojištění i soukromé životní pojištění do ročního limitu 30 000 korun osvobozeného od zdanění. Stejně tak daňově osvobozený příspěvek na rekreaci do 20 000 ročně. Lze využívat i sportovní a kulturní zařízení.

3) Vyplaťte si odměnu jen do 2500 korun

Odměna společníka nebo jednatele společnosti s ručením omezeným menší než 2500 korun měsíčně podléhá pouze zdravotnímu pojištění a případně dani z příjmu. Na odvodech tak zaplatíte méně, než kdybyste si stejnou částku vyplatili jako podíl ze zisku. Vyplácení vyšších částek než 2499 korun je už daňově nevýhodné vzhledem k vysokým odvodům na pojistném, pak je příznivější variantou vyplácení podílu na zisku.

4) Nevyplácejte si celé zisky v penězích

Ze zisku společnosti s ručením omezeným si stát bere 19procentní daň. Když si jako její majitel vyplatíte podíl na zisku v peněžní formě, odvádí firma z vyplacené částky daň ve výši 15 %. Konečné daňové zatížení vyplaceného podílu na zisku je tak 31,15 %. Místo vyplacení podílu na zisku v peněžní formě si jako společník a současně zaměstnanec „eseróčka“ uhraďte ze zisku daňově neúčinné náklady.

Například právě zaměstnanecké benefity, které nejsou zdaňovány daní z příjmů zaměstnanců a pojistným. Jde třeba o příspěvky zaměstnavatele na kulturní pořady, využívání sportovních, zdravotnických a vzdělávacích zařízení či příspěvek na dovolenou. Tato plnění lze rovněž poskytnout i členům vaší rodiny.

5) Uplatněte likvidaci zásob v nákladech

Řešíte, jak naložit se znehodnocenými zásobami materiálu či zboží? Zajistěte jejich řádnou likvidaci a uplatněte jejich pořizovací cenu do daňových nákladů. Prokazatelná likvidace zásob není z hlediska daní z příjmů nedaňová škoda. Výdaje spojené se samotnou likvidací jsou rovněž daňovým nákladem. Z hlediska daně z přidané hodnoty nenastává likvidací zdanitelné plnění s povinností přiznat daň na výstupu a uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován.

6) Neposkytujte nic zdarma, lépe za jednu korunu

Z hlediska daní se také vyplatí neposkytovat svým zákazníkům nic zdarma (s výjimkou reklamních a propagačních předmětů a vzorků). „Zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty se na ,výrobky zdarma’ netváří moc přátelsky. Podobně je nemají rádi berní úředníci. V rámci marketingových akcí proto doporučuji prodat předmětný ,dárek’ například za symbolickou jednu korunu. Náklady na pořízení takového zboží jsou pak daňově účinné, rovněž bez dalších dopadů do DPH,“ vysvětluje daňový poradce Miroslav Hnátek provozující internetovou stránku www.danovetipy. cz.

7) Půjčujte bezúročně zaměstnancům

Novela zákona o daních z příjmů platná od 1. ledna 2015 umožňuje zaměstnavateli poskytnout svým zaměstnancům bezúročnou zápůjčku až do úhrnné výše jistin 300 000 korun bez jakýchkoliv daňových dopadů do zdanění u zaměstnance.

8) Prodejte majetek pod cenou

Zůstatková cena prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku je obvykle daňově účinným nákladem. Neplatí to však pro majetek vyloučený z odepisování (například umělecká díla). Majetek, který lze odpisovat, tak můžete prodat bez daňových dopadů i pod daňovou zůstatkovou cenou. Vytvoříte si tak ztrátu z prodeje majetku. Dopady to nebude mít ani do daně z přidané hodnoty. Daňovým nákladem ale není zůstatková cena majetku vyřazeného v důsledku darování.

9) Zahrňte do nákladů i pořízení obleku

Neobávejte se zahrnout mezi daňově uznatelné položky výdaje na společenské oblečení. Před berními úředníky si jako ředitel podniku pořízení obleku obhájíte jako daňově účinný výdaj, stejně jako řemeslník montérky. Pohybujete se profesně přece v prostředí, kde je společenský oděv vyžadován.

10) Ovlivňujte legálně výši svého zisku

Vedení daňové evidence i způsob uplatňování výdajů takzvaným paušálem umožňuje podnikatelům šikovně regulovat základ daně z příjmů. Daňovou evidencí si může poplatník výši svého zisku libovolně ovlivňovat tak, že přesouvá příjmy do následujícího roku (fakturuje později) a současně může přesouvat i výdaje do aktuálního roku (provádí platby předem). Přesuny obvykle provádí proto, aby odložil svoji daňovou povinnost a odvody na pojistné.


Zpět