Amortizace vozidla v účetnictví

Zjistěte, co je to amortizace vozidla, jak na odpisy aut v účetnictví a jaké změny v odpisech přináší tzv. konsolidační balíček.

Co je to amortizace vozidla

Amortizace vyjadřuje opotřebení vozidla. Pro účely účetnictví a daně z příjmů se rozlišuje vozidlo zahrnuté a vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku podnikatele. U právnické osoby (s.r.o., akciová společnost apod.) je obchodním majetkem majetek ve vlastnictví právnické osoby. Zjednodušeně řečeno jde o vozidla nakoupená na IČ právnické osoby. U fyzické osoby vzniká obchodní majetek jen v případě, že vede účetnictví nebo daňovou evidenci.

Za obchodní majetek se považuje majetek, o kterém je účtováno nebo je o něm evidováno v daňové evidenci. Obchodním majetkem fyzické osoby se vozidlo stane, pokud na něj začne uplatňovat výdaje – odpisy, PHM, parkovné, opravy nebo paušál na dopravu apod. A to bez ohledu na to, zda je vozidlo v technickém průkazu evidováno na IČ fyzické osoby či nikoliv.

Fyzické osoby, které uplatňují paušální výdaje nebo využívají paušální daň, nemají obchodní majetek. U nich se předpokládá, že veškeré výdaje, které jim vznikají v souvislosti s podnikáním, jsou již zohledněny v paušálních výdajích nebo paušální dani. Nemohou proto uplatnit žádné další výdaje navíc. A to ani na opotřebení vozidla, které používají v souvislosti s podnikáním.

Vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku

Podnikatel OSVČ může pro své podnikání používat i vozidlo, které nemá zahrnuto v obchodním majetku, tj. neuplatňuje na něj výdaje. Jako náhradu za opotřebení vozidla nezahrnutého do obchodního majetku může uplatnit tzv. základní náhradu za ujeté km na služební cestě. Tato náhrada se může v jednotlivých letech lišit a její výši určuje vyhláška upravující výši cestovních náhrad v daném roce. Pro rok 2023 činí základní náhrada za opotřebení 5,20 Kč za km. Pro uplatnění musí OSVČ být schopna prokázat, že šlo o služební cestu a také ujeté km v rámci služební cesty.

Základní náhrada za opotřebení náleží rovněž zaměstnanci, pokud se souhlasem zaměstnavatele použije své soukromé vozidlo na služební cestě.

Vozidlo zahrnuté do obchodního majetku

Účetní odpisy

V případě vozidla zahrnutého do obchodního majetku se opotřebení vyjadřuje odpisy. Odpisy představují trvalé snížení hodnoty majetku. Rozlišujeme odpisy účetní, které se použijí pro účely účetnictví, a odpisy daňové, které představují daňový náklad podnikatele.

V účetnictví pracujeme s odpisy časovými nebo výkonovými. V praxi jsou častější účetní odpisy časové. Pro jejich výpočet se vychází z předpokládané doby použitelnosti. Ta může být pro účely účetních odpisů individuální a odlišná od doby odepisování pro daňové účely. Doba odepisování vozidel pro daňové účely činí dle Zákona o daních z příjmů 5 let – vozidla patří do 2. odpisové skupiny.

Příklad

Účetní jednotka pořídila osobní automobil za částku 600 000 Kč. Předpokládaná doba použitelnosti vozidla je 4 roky, tj. 48 měsíců. Vozidlo zařadí do majetku a začne odepisovat 1. 10. Jaké budou časové účetní odpisy v jednotlivých letech?

  • 1. rok:  600 000 / 48 = 12 500 Kč * 3 měsíce = 37 500 Kč
  • 2. až 4. rok: 12 500 * 12 měsíců = 150 000 Kč ročně = 150 000 * 3 = 450 000 Kč
  • 5. rok: 12 500 * 9 měsíců = 112 500 Kč

Použití výkonových účetních odpisů je méně časté. V případě vozidla by se mohly odpisy stanovit např. na základě ujetých km.

Příklad: účetní jednotka pořídila nákladní automobil za částku 1 000 000 Kč. Předpokládá celkový nájezd 500 000 km. V 1. roce najede 200 000 km, ve 2. roce 150 000 km a ve 3. roce rovněž 150 000 km. Jaké budou účetní odpisy v jednotlivých letech?

  • 1. rok: 1 000 000 Kč / 500 000 km = 2 * 200 000 km = 400 000 Kč roční odpis
  • 2. a 3. rok: 2 * 150 000 km = 300 000 Kč roční odpis * 2 = 600 000 Kč

V praxi někdy mikro a malé účetní jednotky, které nepodléhají povinnému účetnímu auditu, uplatňují účetní odpisy ve výši daňových odpisů.

Daňové odpisy

Daňové odpisy upravuje Zákon o daních z příjmů. Ten stanoví, že se daňově odpisuje dlouhodobý hmotný majetek v podobě samostatných movitých věcí, pokud je jeho pořizovací cena vyšší než 80 000 Kč.

Postup výpočtu daňových odpisů je dán zákonem. Rovněž je zákonem daná doba odepisování. Ta se odvíjí od toho, do jaké odpisové skupiny majetek patří. Odpisových skupin je celkem 6. Pro určení, do které odpisové skupiny majetek patří, slouží Příloha 1 k Zákonu o daních z příjmů. Zde zjistíme, že do 2. odpisové skupiny patří mimo jiné osobní automobily, motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob a motorová vozidla nákladní.

Doba odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny je upravena v § 30 Zákona o daních z příjmů. Pro majetek v 2. odpisové skupině činí 5 let. Daňové odpisy můžeme mít rovnoměrné nebo zrychlené. Daňový poplatník si může u každého majetku zvolit jinou metodu odpisování, ale nemůže ji zpětně měnit.

Daňové odpisy je na rozdíl od účetních odpisů možné přerušit nebo neuplatnit. Při přerušení daňových odpisů se v daném roce odpis neuplatní a v dalším roce se pokračuje v odpisování od přerušeného odpisu – o odpis poplatník nepřijde. V některých případech není možné daňové odpisy přerušit a je možné je jen neuplatnit. V tom případě se odpis pro daný rok vypočítá, ale neuplatní – propadne.

Postup pro výpočet rovnoměrných odpisů upravuje § 31 Zákona o daních z příjmů. Při výpočtu rovnoměrného odpisu se použije vzoreček:

Odpis = (vstupní cena * roční odpisová sazba) / 100

Přičemž v 1. roce odpisování je odpisová sazba menší. Ve 2. – 5. roce odpisování platí vyšší sazba, ale stejná pro všechny roky.

Pokud je poplatník prvním odepisovatelem nového majetku, může použít zvýšenou vstupní cenu pro odpisování.

Příklad

Podnikatel pořídil ojetý osobní automobil za částku 800 000 Kč – není první odpisovatel a nemůže využít odpisování ze zvýšené vstupní ceny. Bude uplatňovat rovnoměrné odpisy. Jaké budou odpisy v jednotlivých letech?

Odpisová sazba pro 2. odpisovou skupinu je v 1. roce 11, v dalších letech 22,25.

RokVýpočetOdpis
1. rok(800 000 * 11) / 10088 000 Kč
2. rok(800 000 * 22,25) / 100178 000 Kč
3. rok(800 000 * 22,25) / 100178 000 Kč
4. rok(800 000 * 22,25) / 100178 000 Kč
5. rok(800 000 * 22,25) / 100178 000 Kč

Postup výpočtu zrychlených odpisů upravuje § 32 Zákona o daních z příjmů.

V případě zrychlených odpisů je nejvyšší odpis ve 2. roce a v dalších letech výše odpisu klesá.

U zrychlených odpisů se použije jiný vzoreček pro 1. rok odpisování a jiný pro 2. a další roky odpisování.

  • Vzoreček pro 1. rok zrychleného odpisování: Odpis = vstupní cena /  koeficient
  • Vzoreček pro 2. rok a další roky zrychleného odpisování: Odpis = 2 * zůstatková cena / (koeficient – počet let, po které byl majetek již odpisován)

Příklad

Podnikatel pořídil ojetý osobní automobil za částku 800 000 Kč – není první odpisovatel a nemůže využít odpisování ze zvýšené vstupní ceny. Bude uplatňovat zrychlené odpisy. Jaké budou odpisy v jednotlivých letech?

Koeficient pro 2. odpisovou skupinu je v 1. roce 5, v dalších letech 6.

RokVýpočetOdpisZůstatková cena
1. rok800 000 / 5160 000 Kč640 000 Kč
2. rok2 * 640 000 / 6 – 1256 000 Kč384 000 Kč
3. rok2 * 384 000 / 6 – 2192 000 Kč192 000 Kč
4. rok2 * 192 000 / 6 – 3128 000 Kč64 000 Kč
5. rok2 * 64 000 / 6 – 464 000 Kč0 Kč

Mimořádné odpisy 2023

U vozidel pořízených do 31. 12. 2023 může poplatník využít mimořádné odpisy. Podmínkou pro jejich uplatnění je, že poplatník je prvním odpisovatelem majetku, tj. lze je použít pouze u nových aut. Mimořádné odpisy u vozidel, tj. u majetku v 2. odpisové skupině, se uplatní na 24 měsíců. S tím, že za prvních 12 měsíců se odepíše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Odpisy se stanovují na celé měsíce. V případě mimořádných odpisů je povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Nelze zahájit odpisování později, jako je to možné u rovnoměrných a zrychlených odpisů. Mimořádné odpisy nelze přerušit. Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Plánované změny odpisů od roku 2024

14. 7. 2023 byl v prvním čtení schválen Poslaneckou sněmovnou tzv. konsolidační balíček. Mezi připravovanými změnami jsou i dvě změny, které se týkají daňových odpisů aut od zdaňovacího období 2024. První změna počítá s omezením daňových odpisů u osobních automobilů kategorie M1. Druhá změna se týká mimořádných odpisů.

U osobních aut kategorie M1 se zavádí limit vstupní ceny ve výši 2 mil. Kč. U vozidel s vyšší pořizovací cenou se daňové odpisy uplatní pouze v poměrné výši. Pro uplatnění odpisů se použije poměr mezi pořizovací cenou a limitem 2 mil. Kč. Daňové odpisy se uplatní v takto vypočteném poměru.

Příklad

Podnikatel koupí v roce 2024 osobní automobil kategorie M1 s pořizovací cenou 3 mil. Kč. Jak bude postupovat při výpočtu odpisů?

Výpočet poměru pro krácení odpisů = 2 000 000 / vstupní cena = 2 000 000 / 3 000 000 = 2/3 – poměr pro krácení odpisů činí ⅔.

Vypočtený standardní rovnoměrný odpis pro 1. rok odpisování z vstupní ceny 3 000 000 Kč je 330 000 Kč. Jako daňový odpis se uplatní ⅔ z 330 000 Kč = 220 000 Kč.

Jako daňový odpis v 1. roce odpisování při rovnoměrném odpisování uplatní poplatník daňový odpis ve výši 220 000 Kč. Poměrem ⅔ bude krátit vypočtené odpisy i v dalších letech. Obdobně bude postupovat, pokud si zvolí odpisování zrychlené.

Mimořádné odpisy 2024

Od 1. 1. 2024 budou také jinak nastaveny pravidla pro mimořádné odpisy podle § 30a. Mimořádné odpisy bude nově možné uplatnit pouze u bezemisního vozidla pořízeného od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028. Na žádný jiný majetek již nebude možné mimořádné odpisy uplatnit. Mimořádné odpisy může uplatnit pouze první odpisovatel vozidla. Bezemisní vozidla se budou mimořádně odepisovat rovnoměrně 24 měsíců, bez přerušení. Za prvních 12 měsíců se odepíše 60 % vstupní ceny vozidla, za zbylých 12 měsíců se odepíše zbývajících 40 % vstupní ceny vozidla.

Bezemisní vozidlo je definováno jako silniční motorové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2.

K datu vydání článku není ještě konsolidační balíček schválen a finální podoba zákona se může od návrhu lišit.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz


Zpět