Vzory: Faktura pro plátce i neplátce DPH, zálohová faktura

Faktury slouží jako doklad o pohledávce, která vznikla předáním zboží nebo služby odběrateli. Odběrateli vzniká vystavením faktury povinnost ji uhradit do uvedeného data splatnosti.

Nevíte, jaké náležitosti musí platná faktura obsahovat? Náš interaktivní dokument, který poskytujeme zdarma ke stažení, obsahuje všechny potřebné náležitosti – identifikaci odběratele a dodavatele, označení faktury a její číslo, jednotlivé fakturované položky včetně jejich počtu, ceny a DPH, způsob úhrady, datum vystavení, splatnosti a zdanitelného plnění. Dále lze fakturu doplnit o některé dobrovolné údaje, jakými jsou například variabilní symbol platby, razítko a podpis dodavatele. Po vyplnění jednotlivých fakturovaných položek vám navíc vzor faktury automaticky vypočítá celkovou sumu k úhradě a výši DPH. V případě plátců DPH je faktura zároveň i daňovým dokladem.

Faktura neplátce DPH nemá žádný dopad na daňové povinnosti podnikatele. Jde tedy v podstatě o doklad závazku či pohledávky. Na základě vystavené faktury lze neuhrazené závazky vymáhat. Faktura pro neplátce DPH má podobné náležitosti jako faktura pro plátce DPH. Je ale potřeba na fakturu zřetelně uvést, že dodavatel není plátcem DPH. Naopak neuvádí se datum zdanitelného plnění a výše DPH.

Zálohová faktura, známá i jako zálohový list, proforma faktura či výzva k platbě, je nezbytným nástrojem pro všechny podnikatele, kteří bojují s pozdními platbami za své produkty a služby, či dokonce s neuhrazenými fakturami. Díky vystavení zálohové faktury předem totiž můžete podmínit dodání svých služeb až po splacení jejich částečné či plné ceny zákazníkem. To usnadňuje život zejména začínajícím podnikatelům s malým kapitálem. V případě plátců DPH poskytuje proforma faktura navíc tu výhodu, že tito podnikatelé musí odvádět DPH až po poskytnutí plnění, a tedy nikoliv již po přijetí zálohy, protože samotná proforma faktura není účetním ani daňovým dokladem.

Stáhněte si zdarma vzory faktur pro plátce i neplátce DPH a vzor zálohové faktury ve formátu Excel a usnadněte si své podnikání.


Zpět