54. díl: Vše, co potřebujete vědět o daňovém bonusu na dítě v roce 2024

Pokud máte děti, můžete si výrazně snížit daň z příjmů, či dokonce získat nárok na výplatu daňového bonusu. Přestože konsolidační balíček řadu daňových slev omezil či zrušil, daňové zvýhodnění na děti zůstalo beze změny. Daňový bonus tak mohou i letos získat OSVČ i zaměstnanci, včetně těch pracujících na DPP a DPČ, splňující zákonem stanovené podmínky. Zjistěte, jak na to.

Co je to daňové zvýhodnění na dítě?

Slevy na dani snižují výši již vypočtené daně z příjmů. Sleva na dani na dítě jako jediná může snížit daň až do záporných hodnot, čímž vznikne přeplatek na dani (daňový bonus). Pokud tedy máte slevu na děti vyšší než daň z příjmů, rozdíl vám vyplatí finanční úřad.

Pro uplatnění nároku na daňový bonus na dítě musíte ale splnit řadu podmínek.

Na jaké dítě lze uplatnit slevu na dani?

Daňové zvýhodnění lze uplatnit na každé vyživované dítě do 18 let věku žijící ve společné domácnosti s plátcem daně z příjmů fyzických osob. Dále lze slevu uplatnit na dítě ve věku 18-26 let, pokud toto dítě prezenčně studuje nebo je dlouhodobě nemocné a zdravotní stav mu neumožňuje studovat nebo vykonávat výdělečnou činnost. Dítěti ve věku 18-26 let ale zároveň nemůže být přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Za vyživované dítě poplatníka se pro účely přiznání nároku na daňové zvýhodnění považuje:

 • dítě vlastní,
 • osvojenec,
 • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
 • dítě, které nabylo plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
 • dítě druhého z manželů,
 • vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Za vyživované dítě poplatníka se dle zákona o daních z příjmů nepovažuje dítě druha/družky, byť žije s dítětem ve společné domácnosti. Daňové zvýhodnění na dítě druha v případě nesezdaného soužití uplatnit nelze.

Výše slevy na dani (daňového bonusu) na dítě za rok 2023 a 2024

Výše slevy za rok 2023 činí:

 • 15 204 Kč ročně za první dítě,
 • 22 320 Kč ročně za druhé dítě,
 • 27 840 Kč ročně za třetí a každé další dítě.

V roce 2024 zůstává výše daňové slevy na dítě nezměněná. Tyto částky jsou za celý kalendářní rok, pokud poplatník uplatňuje slevu měsíčně, vydělí se počtem měsíců. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí. Od roku 2021 navíc není stanoven horní limit pro výplatu daňového bonusu, který dříve činil 60 300 Kč a omezoval výplatu bonusu na 4. a další dítě.

TIP: Jak zvýšit daňový bonus na maximum?

Zákon neurčuje, v jakém pořadí musíte děti uvádět, a tedy v jaké výši uplatníte bonus na které dítě. Za první dítě se tedy nepovažuje nejstarší dítě.

Pokud máte např. 3 děti a nejstarší z nich je držitelem průkazu ZTP/P, uveďte jej jako poslední a získáte nejvyšší možný daňový bonus. To samé platí, pokud např. vaše starší dítě studuje, a zároveň mladší dítě nestuduje a v průběhu roku dosáhne plnoletosti – na mladší dítě budete čerpat daňový bonus pouze po část roku (zatímco na starší po celý rok), a proto se vyplatí jej uvést na první místo.

Jak je to v případě narození dítěte / dosažení plnoletosti dítěte v průběhu roku?

Daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit za každý kalendářní měsíc, v němž dítě splňovalo podmínky alespoň část měsíce. To znamená, že pokud se dítě narodilo například 26. října, uplatníte daňový bonus za 3 měsíce (říjen-prosinec).

Pokud dítě dosáhne plnoletosti v průběhu roku (resp. dítě starší 18 let ukončí prezenční studium nebo studující dítě dovrší 26 let), daňové zvýhodnění se rovněž počítá za každý kalendářní měsíc, kdy dítě podmínku splňovalo alespoň jeden den. Pokud tedy například dítě nestuduje a dosáhne plnoletosti 15. května, máte nárok na daňový bonus za 5 měsíců (leden-květen).     

Podmínky získání nároku na daňový bonus na dítě

Slevu na dani na dítě a případný daňový bonus může uplatnit pouze jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Pokud oba rodiče a dvě (nebo více) dětí žijí ve společné domácnosti, může si každý z rodičů uplatnit zvýhodnění na jedno dítě, nebo si jeden rodič uplatní bonus na všechny děti. V případě rozvedených rodičů nárok uplatňuje ten rodič, který má dítě ve výlučné péči, přičemž rozsah styku s druhým z rodičů není rozhodující. V případě společné nebo střídavé péče se musí rodiče domluvit, který z nich bude zvýhodnění uplatňovat, přičemž se lze domluvit i na čerpání v poměrné výši (každý ve výši 6 měsíců ročně nebo jinak). Pokud se rodiče nedomluví, rozhodne soud.  

Další podmínkou je, že tento rodič má úhrn příjmů za kalendářní měsíc ve výši alespoň poloviny minimální mzdy, u OSVČ je minimální roční příjem stanoven na šestinásobek minimální mzdy (tj. pro rok 2023 alespoň 8 650 Kč měsíčně u zaměstnanců, resp. 103 800 Kč ročně u OSVČ; pro rok 2024 jde o částku 9 450 Kč měsíčně u zaměstnanců a 113 400 Kč ročně u OSVČ).

Za příjmy se u zaměstnanců považuje hrubá mzda (typ pracovněprávního vztahu ani výše úvazku nejsou rozhodující), u OSVČ příjmy po odečtení výdajů. Do těchto příjmů se ovšem nezahrnují:

 • příjmy od daně osvobozené,
 • příjmy z kapitálu a pronájmu,
 • příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Nárok na daňový bonus nemají:

 • dlouhodobě nezaměstnaní,
 • osoby pobírající starobní důchod,
 • osoby, které mají příjmy pouze z pronájmu nebo z kapitálového majetku.

Pokud ovšem alespoň jeden z rodičů nárok na bonus podle těchto podmínek má, bonus je vyplácen. Pokud ani jeden z rodičů podmínky nesplňuje, může daňový bonus na dítě pobírat i prarodič dítěte, který dané podmínky splňuje (včetně podmínky nepobírání starobního důchodu a společného soužití v jedné domácnosti).

POZOR: OSVČ v paušálním režimu nárok na slevy na dani a odečitatelné položky nemají, a to včetně daňového bonusu na dítě. OSVČ, které uplatňují paušální výdaje, nárok na daňový bonus mají bez omezení.

Tyto podmínky jsou stejné pro všechny plátce daně z příjmů fyzických osob, tedy zaměstnance i OSVČ. Liší se však způsob výplaty daňového bonusu.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Daňový bonus na dítě u zaměstnanců

Daňové zvýhodnění na dítě může zaměstnanec uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Podklady potvrzující nárok na daňové zvýhodnění na dítě dodá zaměstnanec zaměstnavateli pouze jednou a pak vždy, pokud dojde ke změně okolností pro uplatnění zvýhodnění (např. změna zaměstnavatele druhého z rodičů, zahájení prezenčního studia po dosažení plnoletosti dítěte apod.).

Daňové zvýhodnění na děti se pak promítne každý měsíc do čisté mzdy, zaměstnanec ale může požádat o jeho výplatu jednou ročně v rámci ročního zúčtování daně. O roční zúčtování daně za rok 2023 ovšem musí zaměstnanec požádat zaměstnavatele nejpozději do 15. února 2024 a ve stejném termínu mu dodat podklady potvrzující nárok na daňové zvýhodnění. Pokud zaměstnanec podává vlastní daňové přiznání, může si daňový bonus uplatnit jednou ročně zpětně v rámci daňového přiznání; v tomto případě ale daňový bonus neuplatňuje u zaměstnavatele.

Daňový bonus na dítě u OSVČ

OSVČ prokazují nárok na daňový bonus jednou ročně, a to zpětně za předchozí rok v rámci svého daňového přiznání. Daňový bonus finanční úřad rovněž vyplácí jednou ročně, a to nejpozději do 30 dní po stanoveném termínu odevzdání daňového přiznání, tj.:

 • do 3. června 2024, pokud daňové přiznání odevzdáváte elektronicky,
 • do 1. srpna 2024, pokud za OSVČ podává daňové přiznání daňový poradce,
 • v případě opožděného podání daňového přiznání začíná 30denní lhůta plynout až po skutečném odevzdání daňového přiznání,
 • v případě zahájení kontrolního postupu ze strany finančního úřadu (typicky postup k odstranění pochybností) začíná 30denní lhůta plynout až po uzavření případu.

Jelikož daňový řád nařizuje od roku 2023 všem podnikajícím fyzickým osobám používat datovou schránku, termíny pro odevzdání daňového přiznání v papírové podobě nejsou pro OSVČ již platné. Na dřívější termín odeslání daňového přiznání se nebere zřetel, nicméně finanční úřady vyřizují daňová přiznání průběžně, a proto při dřívějším odevzdání je pravděpodobné, že daňový bonus bude rovněž vyplacen dřív.

Jaké dokumenty jsou potřebné k prokázání nároku na daňový bonus?

K uplatnění slevy stačí doložit potvrzení, že druhý z rodičů tuto slevu neuplatňuje. V případě, že je druhý z rodičů zaměstnaný, vydá toto potvrzení jeho zaměstnavatel. Pokud je druhý z rodičů OSVČ nebo nezaměstnaný, doloží čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě. V daňovém přiznání je navíc potřeba vyplnit identifikační údaje dítěte nebo dětí.

V případě studujících dětí ve věku 18-26 let je potřeba navíc doložit potvrzení o denním studiu. Pokud je dítě ve věku 18-26 let dlouhodobě nemocné, je potřeba doložit potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Stručně
 • Sleva na dani na dítě jako jediná může snížit daň z příjmů FO až do záporných hodnot, čímž vznikne přeplatek na dani (daňový bonus). Na výplatu daňového bonusu mají nárok všichni plátci daně z příjmů fyzických osob s výjimkou OSVČ v paušálním režimu.
 • Daňové zvýhodnění lze uplatnit na každé vyživované dítě do 18 let věku a také na děti ve věku 18-26 let, pokud studují nebo jsou dlouhodobě nemocné.
 • Výše slevy za rok 2023 i 2024 je stejná a činí 15 204 Kč ročně za první dítě, 22 320 Kč ročně za druhé dítě a 27 840 Kč ročně za třetí a každé další dítě. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí.
 • Slevu na dani na dítě a případný daňový bonus může uplatnit pouze jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti a jehož úhrn zdanitelných příjmů za kalendářní měsíc je ve výši alespoň poloviny minimální mzdy.
 • Daňové zvýhodnění na dítě může zaměstnanec uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, nejčastěji měsíčně, případně jednou ročně v rámci ročního zúčtování daně nebo daňového přiznání.
 • OSVČ prokazují nárok na daňový bonus jednou ročně, a to zpětně za předchozí rok v rámci svého daňového přiznání.
 • K uplatnění slevy stačí doložit potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení druhého rodiče, že tuto slevu neuplatňuje. V případě dětí ve věku 18-26 let je potřeba navíc doložit potvrzení o denním studiu.

Zpět