Věděli jste, že účetní závěrku musíte také uveřejnit?

Účetní jednotky, jež jsou zapsány v obchodním rejstříku, mají povinnost odevzdat účetní závěrku do sbírky listin, která je veřejně dostupná. Za opomíjení této povinnosti hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč a možnost řízené likvidace firmy, ale i tak o ní mnoho podnikatelů neví nebo váhá, kde a jak účetní závěrku zveřejnit.

K čemu slouží účetní závěrka

Účetní závěrka je podle zákona o účetnictví finanční výkaz, který se zhotovuje za každé účetní období a skládá se z rozvahy, z výkazu zisků i ztrát a dále z přílohy, která dokládá další potřebné informace k předchozím dokumentům. Doplňuje obecné údaje o dané účetní jednotce, o výši evidovaných daňových nedoplatků, o splatných závazcích na sociálním a zdravotním pojištění a také informaci o využitých metodách. Obchodní společnosti musí navíc odevzdat ještě přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu.

Účetní období

Je časový úsek, za něhož účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Může se jednat o kalendářní rok od 1. ledna do 31. prosince nebo o fiskální rok, který představuje 12 po sobě jdoucích měsíců, které začínají jiným 1. dnem měsíce než 1. ledna.

Rozvaha neboli bilance má za úkol podávat věrný obraz finančního zdraví dané firmy k určitému datu. Rozvaha se skládá z aktiv (hmotný i nehmotný majetek), závazků a vlastního kapitálu. Sestavuje se pravidelně na začátku a na konci účetního období, ale také při finančních analýzách, při mimořádných událostech a na začátku i na konci podnikání.

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka ukazuje pomocí výnosů a nákladů, jakých hospodářských výsledků dosáhla účetní jednotka za dané účetní období v porovnání s obdobím předchozím. Zjednodušeně se dá říct, že výsledovka mapuje roční výkon firmy.

Pozor na zaměňování pojmů účetní závěrka a účetní uzávěrka

 • Pojmem účetní uzávěrka se rozumí uzavírání účtů za dané účetní období.
 • Účetní závěrka představuje účetní práce spojené se sestavováním účetních výkazů, které informují o celkovém hospodaření firmy.

Kdy je potřeba odevzdat účetní závěrku

Účetní jednotky, na něž se vztahuje povinné ověření auditorem, musí závěrku zveřejnit do 30 dnů po ověření a schválení příslušným orgánem a zároveň nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky bez ohledu na to, zda jsou účetní záznamy schváleny. Termín odevzdání pro účetní jednotky bez povinného ověřování závěrek auditorem je 12 měsíců od rozvahového dne účetní závěrky.

Kategorizace účetních jednotek podle velikosti

Účetní jednotky jsou všechny právnické a fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. K účetním jednotkám se řadí také státní organizační složky, penzijní společnosti, svěřenecké a investiční fondy. Podle výše aktiv, obratu a průměrného počtu zaměstnanců se dělí do čtyř kategorií: mikro, malé, střední a velké. Zařazení do kategorie závisí na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií:

Účetní jednotka Aktiva Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet zaměstnanců
Mikro > 9 000 000 Kč > 18 000 000 > 10
Malá > 100 000 000 Kč > 200 000 000 > 50
Střední > 500 000 000 Kč > 1 000 000 000 > 250
Velká < 500 000 000 Kč < 1 000 000 000 < 250

Prvotní zařazení do kategorie

Při založení nové firmy, tedy účetní jednotky, se příslušnost ke kategorii určuje podle splnění kritérií pro zařazení k rozvahovému dni prvního účetního období.

Množství povinností podle velikosti

Účetní jednotky musí ve sbírce listin zveřejnit účetní závěrku, která se v maximálním rozsahu skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu a výroční zprávy.

Mikro a malé účetní jednotky, jejichž účetní závěrka nemusí být ověřená auditorem, ji sestavují jen ve zkráceném rozsahu, který obsahuje jen rozvahu a přílohu k účetní závěrce, ale nemají povinnost:

 • uvádět přehled o změnách vlastního kapitálu a peněžních tocích,
 • zveřejňovat výkaz zisků a ztrát,
 • neoceňují veřejnou hodnotu,
 • mohou vynechat některé přílohy, které povinně zveřejňují velké a střední účetní jednotky.

Střední, velké a všechny ostatní účetní jednotky, jejichž závěrka musí být ověřena auditorem, mají povinnost vše uvádět v plném rozsahu bez úlev.

Sbírka listin není totéž co rejstříkový spis

V rejstříkovém spisu se shromažďují podklady o jednotlivých zápisech do obchodního rejstříku pro potřeby soudu. Účelem sbírky listin je zveřejňovat zákonem stanovené dokumenty týkající se účetních jednotek tak, aby byly dostupné široké veřejnosti. Sbírka listin je veřejně přístupná elektronická databáze, do které lze nahlížet na stránkách ministerstva spravedlnosti ČR.  

Jak a kam poslat účetní závěrku

Dokumenty se posílají bez hesel a šifer ve formátu PDF o velikosti menší než 150 kB. Každá listina se předává jako samostatný PDF dokument, který není možné rozdělit do více dokumentů, ani sloučit více listin do jednoho PDF dokumentu. Dokument musí být vytištěn v plném rozsahu a můžete ho zaslat:

 • e-mailem s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu rejstříkového soudu,
 • datovou schránkou příslušnému rejstříkovému soudu,
 • skrze on-line formulář na webu or.justice.cz,
 • pomocí webové aplikace ePodatelna dostupné z webu justice.cz,
 • na datovém nosiči, který doručíte osobně nebo poštou do podatelny soudu.

Zpět