44. díl: Sdílená ekonomika z pohledu daní 

Pod slovním spojením sdílená ekonomika si lze představit mnoho věcí. Ve většině případů se jedná o ekonomický směr, jehož cílem je efektivněji využívat majetek. Díky efektivnějšímu využití si pak může víc lidí dovolit daný majetek využívat. Jedním z dalších principů je pak jednodušší zprostředkování transakce. Společnosti jako Uber nebo Airbnb zde vystupují jen jako určitá platforma, která spojuje zákazníky a osoby, které práci fakticky vykonávají.

Směrnice DAC 7 účinná od 1. 1. 2023 zavádí nový druh oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky. Směrnice za platformy označuje různé softwarové nástroje, které umožňují spojení prodejce s uživatelem napřímo. Tyto platformy, jako je např. UBER, Airbnb, Lyft atd., musejí nově oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují prodejci. Proto se nevyplatí příjmy vzniklé z platforem sdílené ekonomiky zatajovat a doufat, že na tyto příjmy správce daně nepřijde. Společnost UBER navíc uzavřela v roce 2018 daňové memorandum s Ministerstvem financí České republiky. V rámci tohoto memoranda se společnost UBER zavázala poskytovat Finanční správě nezbytná data ke správě daní.

Zdanění sdílené ekonomiky v oblasti dopravy

Daň z příjmů

Poskytování služeb prostřednictvím mobilní aplikace UBER vykazuje všechny znaky podnikání podle občanského zákoníku. V souladu s občanským zákoníkem a s výkladem Ministerstva financí ČR se proto příjem z podobných činností zdaňuje podle § 7 zákona o dani z příjmů, tedy jako příjem ze samostatné činnosti. Fyzická osoba poskytující své služby přepravy pro platformy působící v dopravě jako třeba společnost UBER by měla mít živnostenské oprávnění k poskytování této činnosti. 

Fyzická osoba může svůj příjem snížit o paušální nebo skutečné výdaje. Využití paušálních výdajů je administrativně jednodušší a ve vybraných případech i výhodnější. Mezi skutečné výdaje se mohou počítat např. výdaje za pohonné hmoty, na údržbu vozidla, daňové odpisy vozidla nebo například výdaje na opravy vozu. Zatímco paušální výdaje lze uplatnit ve výši 60 % příjmů, nejvýše do částky 1 200 000 Kč, skutečné výdaje lze v souladu se ZDP uplatnit bez limitu jejich výše. Pokud by však poskytovatel přepravy živnostenské oprávnění neměl, pak může uplatnit paušální výdaj pouze ve výši 40 % z příjmů.

Daň z přidané hodnoty

Poskytovatel přepravy osob je jakožto podnikatel z pohledu daně z přidané hodnoty považován za osobu povinnou k dani. Registrace k dani z přidané hodnoty (DPH) může být dobrovolná či zákonem povinná. Podle § 6 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty se plátcem stane mimo jiné osoba, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 2 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

V případě registrace vzniká plátci povinnost odvést daň na výstupu, ale také možnost uplatnit si nárok na odpočet na vstupu při splnění zákonných podmínek. Dobrovolná registrace je namístě např. tehdy, kdy podnikatel s činností začíná a koupí si nové auto. Díky registraci si může DPH, kterou zaplatil při koupi auta, uplatnit jako odpočet daně na vstupu. Pokud poskytovatel plánuje použít auto i k jiným než ekonomickým účelům, tak si může nárokovat DPH na vstupu jen v krácené výši.

Mezi poskytovatelem dopravy a platformou ovšem dochází také k transakci, kterou je z pohledu DPH potřeba řešit. Poskytovatelé přepravy přijímají službu od společnosti UBER, která je pro českého podnikatele osobou neusazenou v tuzemsku. Tím ve většině případů vzniká řidičům povinnost stát se identifikovanou osobou k DPH. Povinnost podat přihlášku k registraci jako identifikovaná osoba podle § 97 zákona o DPH je do 15 dnů ode dne, kdy se stala identifikovanou osobou.

Daň silniční

Předmět daně silniční byl v roce 2022 z důvodu války na Ukrajině a souvisejícího trendu zvyšování cen pohonných hmot značně omezen. Vláda se rozhodla zrušit silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní vozidla do 12 tun.

Zdanění sdílené ekonomiky v oblasti ubytování

Jak v oblasti daně z příjmů, tak i daně z přidané hodnoty je klíčové, zda se jedná o ubytovací službu, nebo o nájem.

Vybrané charakteristické znaky ubytovacích služeb jsou následující:

 • Nabídka ubytování zahrnuje cenu za den nebo za týden.
 • Ubytovaní nejsou povinni provádět běžnou údržbu nebo drobné opravy obývaného prostoru.
 • Kromě samotného „bydlení“ jsou poskytovány nadstandardní služby, jako například úklid ubytovacích prostor, výměna ložního prádla, poskytování snídaně a další.
 • Tento typ ubytování je často zaměřen na rekreaci a propaguje se prostřednictvím internetu, tisku, letáků a billboardů.
 • Ubytování je nabízeno na krátkou dobu (dny, týdny) nebo na přechodnou (omezenou) dobu a může být pravidelně nebo opakovaně poskytováno.

Na druhou stranu, charakteristické znaky nájmu jsou následující:

 • Nájemní smlouva je sjednávána jednorázově na delší dobu (měsíce, roky).
 • Nabídka nájmu je rovněž prezentována prostřednictvím internetu, tisku, letáků apod.
 • Nájemníci pronajímají nemovitost primárně za účelem zajištění bydlení pro sebe a své domácnosti, nikoli pro rekreaci.
 • Kromě nezbytných služeb nejsou pronajímateli poskytovány další nadstandardní služby.
 • Nájemci sami obvykle hradí náklady na energie (elektřinu, plyn).
 • Mají také povinnost provádět běžnou údržbu a drobné opravy v pronajatých prostorech.
 • Nabídka nájmu uvádí cenu za měsíc nebo za delší časové období.

Daň z příjmů

Rozdíl mezi ubytováním a nájmem je zásadní. V případě daně z příjmů bude nájem v dílčím základu daně příjmy z nájmu. V případě poskytování ubytovacích služeb bude tento příjem zdaněn v dílčím základu daně příjmy ze samostatné činnosti. Příjmy ze samostatné činnosti pak zvýší vyměřovací základ daně, a to jak pro sociální, tak pro zdravotní pojištění. Na druhou stranu při poskytování ubytovacích služeb si může poskytovatel těchto služeb uplatnit vyšší paušální výdaj.

V případě poskytnutí nájmu se bude postupovat podle § 9 zákona o daních z příjmů. Příjem z nájmu se dá snížit o paušální výdaje ve výši 30 % nebo o skutečné výdaje (například: drobné opravy bytu, daňové odpisy majetku). Ve většině případů vzniká povinnost podat daňové přiznání.

V případě poskytnutí ubytovací služby se bude jednat o příjem podle § 7 zákona o dani z příjmů. V tomto případě se jedná o ubytování zpravidla v kratším časovém horizontu. Fyzická osoba může svůj příjem snížit opět o paušální nebo skutečné výdaje. Mezi skutečné náklady se mohou počítat položky jako třeba náklady na drobné opravy nebo daňové odpisy nemovitosti. Paušální výdaje lze uplatnit ve výši 60 % příjmů, pokud má poskytovatel ubytovacích služeb živnostenské oprávnění. Pokud živnostenské oprávnění nemá, pak může uplatnit paušální výdaje jen ve výši 40 % z příjmů.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Daň z přidané hodnoty

Nájem je osvobozen od daně z přidané hodnoty dle § 56a zákona o dani z přidané hodnoty. Nicméně je důležité mít na paměti, že i přesto může příjem z nájmu ovlivnit daňovou povinnost. Osvobozený příjem ovlivňuje krátící koeficient pro uplatnění nároku na odpočet. Ubytovací služby jsou plněním zdanitelným s nárokem na odpočet daně.

Pravidla pro dobrovolnou a nedobrovolnou registraci k DPH jsou stejná jako v případě zdanění sdílené ekonomiky v oblasti dopravy.

Poskytovatelé ubytovacích služeb přijímají službu od společnosti Airbnb. Bohužel je tato společnost neusazená v tuzemsku. Tím ve většině případů vzniká poskytovatelům ubytovacích služeb povinnost se stát identifikovanou osobou k DPH.

Autoři:

Jakub Beran

Jakub je součástí týmu EKP již od srpna 2018. Vystudoval obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po dobu jednoho semestru studoval v zahraničí, konkrétně na Univerzitě v Antverpách, v Belgii. Daním se věnuje již od svého nástupu na pozici asistenta daňového poradce do EKP, kde začal pracovat již v průběhu svých studií. Po dokončení studia složil Jakub v říjnu 2022 úspěšně zkoušky na daňového poradce. Oblíbenou oblastí Jakuba je problematika mezinárodního zdanění, převodních cen a v neposlední řadě také zdanění fyzických osob.

Lukáš Jankovec

Pracuje v EKP Advisory od začátku roku 2023 na pozici asistent daňového poradce. Lukáš je studentem Fakulty financí a účetnictví na VŠE, program Zdanění a daňová politika.

V roce 2021 studoval také na škole Zhaw school of management and Law ve Švýcarsku. Lukáš je aktivní v psaní odborných článků. Domluví se anglicky a německy.

https://www.ekp.cz/


Zpět