Platíte správně silniční daň?

Jakmile začnete k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti používat vozidlo, vznikne vám daňová povinnost registrovat se k silniční dani a platit ji. Poradíme vám všechny nutné kroky, které na vás čekají.

Zákonem předepsaná povinnost o platbě silniční daně se vztahuje na podnikatele i živnostníky, kteří využívají silniční motorová vozidla k podnikání, a to i taková, která nejsou majetkem firmy, ale patří soukromým osobám. Daň platí vždy provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu s výjimkou situace, kdy zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za pracovní cesty, ke kterým zaměstnanec využívá vlastní auto. Za toto auto bude pak daň platit právě zaměstnavatel, a nikoli majitel vozu (zaměstnanec). A nejedná se jen o automobily.

Předmět daně
Povinnost platby silniční daně se týká všech silničních motorových a přípojných vozidel registrovaných a provozovaných v ČR, a to včetně nákladních i osobních vozidel a autobusů. Například za vozidlo registrované v ČR, ale provozované pro účely podnikání pouze v zahraničí, tuto daň neplatíte.

Osvobození od silniční daně
Je tu však i skupina vozů, jako jsou třeba samojízdné pracovní stroje, zemědělské i lesnické traktory, speciální pásové automobily a vozidla bez přidělených značek, které předmětem daně nejsou a silniční daň se za ně neodvádí.

Do další skupiny od daně osvobozených vozidel spadají například vozy do 12 tun s alternativním pohonem, ať už elektrickým, hybridním, či jezdícími na LPG, CNG a na E85, a také dopravní prostředky s méně než čtyřmi koly zapsané v kategorii L. Seznam je samozřejmě obsáhlejší, zahrnuje dále vozy diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla linkové a vnitrostátní dopravy a mnoho dalších. Kompletní seznam vozidel osvobozených od silniční daně najdete zde, případně vám poradí na finančním úřadě.

Jak s registrací?
Registrace k platbě daně probíhá vyplněním formuláře s názvem Přihláška k registraci daně pro fyzické osoby nebo Přihláška k registraci daně pro právnické osoby, a to na územním pracovišti krajského finančního úřadu podle sídla podnikatele či firmy, případně v místě pobytu. Zde vám také podle tabulek úředníci vypočítají roční sazbu daně. Ze zákona vám plyne povinnost přihlásit se k placení daně nejpozději ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy. Roční sazba silniční daně vám totiž bude rozdělena do čtyř splátek, které jsou splatné k 15. dubnu (období za leden, únor, březen),
15. červenci (období za duben, květen, červen), 15. říjnu (období za červenec, srpen, září) a 15. prosinci (období za říjen, listopad).

TIP: Pokud nechcete hlídat kalendář, uhraďte celou roční sazbu hned při první platbě.

Podle čeho je sazba daně stanovena?
Jak už bylo řečeno, výši silniční daně se dozvíte na finančním úřadě, případně si ji sami můžete spočítat pomocí různých kalkulaček na internetu. Daň se vypočítává dle objemu motoru, u nákladních vozidel pak dle maximální povolené hmotnosti na nápravu a počtu náprav.

Přesný sazebník silniční daně si můžete prohlédnout zde.

Uplatněte slevu k silniční dani
Podle § 6 zákona o silniční dani č. 16/1993 Sb. si v některých případech můžete daň snížit, a to například u vozidel, od jejichž první registrace k silničnímu provozu neuběhlo víc než devět let, a následně pak takto:
• snížení o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
• snížení o 40 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců
• snížení o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
U vozidel zaregistrovaných před rokem 1990 se sazba daně naopak zvyšuje o 25 procent. Ke snížení sazeb můžete dojít také při splnění emisních limitů (úroveň EURO 3, EURO 4, EURO 5). Informace k podmínkám naleznete v příslušném výše zmíněném paragrafu.

Jak naložit s daňovým přiznáním?
Daňové přiznání k silniční dani se vždy odevzdává zpětně jednou za rok, a to do konce ledna roku následujícího. Stejně jako v případě přihlášení jej budete odevzdávat na územním pracovišti krajského finančního úřadu podle sídla podnikatele či firmy, případně v místě pobytu, a to buď osobně, nebo je možné využít také elektronické podání přes datovou schránku, kdy musí být přiznání opatřeno elektronickým podpisem. V tuto chvíli je také nutné uhradit vzniklé nedoplatky, které většinou čítají pouze nedoplatek za prosinec, v němž se záloha neplatí v povinných splátkách. Platbu je možné uhradit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem – vždy příslušnému krajskému finančnímu úřadu, a to na účet České národní banky s kódem 0710. Nikdy nezapomeňte uvést jako variabilní symbol buď daňové identifikační číslo, nebo vaše rodné číslo.


Zpět