Přetahování klientů od bývalých spolupracovníků. Jak se právně chránit?

V rámci vašeho businessu si pracně budujete základnu zákazníků. Po několika letech spolupráce od vás odchází klíčový spolupracovník (zaměstnanec, kontraktor), který u vás pracoval pro ty největší z vašich klientů a který rozjíždí stejný business sám na sebe. S velkou pravděpodobností můžete očekávat, že se bude některé z vašich klientů snažit přetáhnout, což pro vaše podnikání může mít kritické dopady. Naštěstí existují právní způsoby, jak se proti takovému počínání bývalých spolupracovníků ochránit. Jedním z nich je konkurenční doložka.

Kdy konkurenční doložku využít?

Konkurenční doložka označuje samostatnou smlouvu nebo část v jiné smlouvě (např. dodavatelské nebo pracovní), která jednoduše řečeno zakazuje spolupracovníkovi (nejčastěji fakturant/kontraktor, zaměstnanec, jednatel nebo společník) vykonávat činnosti konkurenční k vaší podnikatelské činnosti. Typické situace, proti kterým vás konkurenční doložka právně ochrání, jsou následující:

  • spolupracovník od vás přechází do konkurenční firmy, do které tak přinese i vaše know-how a kontakty na vaše zákazníky;
  • kromě vaší firmy pracuje váš spolupracovník současně i pro konkurenci;
  • spolupracovník zakládá vlastní business konkurenční k tomu vašemu, pro který využije vaše know-how a kontakty na vaše zákazníky;
  • váš bývalý spolupracovník aktivně oslovuje vaše zákazníky a přebírá je.

Toto jsou případy, kdy vám a vaší firmě vzniká nová konkurence na trhu nebo kdy se již stávající konkurence posiluje, a to přímo na váš úkor.

Ústní dohoda nestačí

Ať už půjde o samostatnou smlouvu nebo jeden odstavec v jiné smlouvě, vždy důrazně doporučujeme, aby byla konkurenční doložka zachycena písemně. S ústní dohodou zpravidla u soudu nepochodíte. Největší jistotu budete mít u vlastnoručně podepsané smlouvy s úředně ověřeným podpisem, ale v drtivé většině případů je dostatečný i obyčejný podpis bez ověření nebo elektronická smlouva s elektronickým podpisem (např. DocuSign).

Co musí konkurenční doložka obsahovat?

Konkurenční doložka nebývá dlouhou smlouvou a v jednodušších případech si vystačíte i s pár odstavci ve vaší smlouvě se spolupracovníkem. Konkurenční doložka musí vždy vymezovat okruh činností, na které se zákaz konkurence vztahuje. Je třeba se vyvarovat příliš širokého vymezení, které by mohlo způsobit neplatnost konkurenční doložky. Zároveň příliš úzké vymezení vás nemusí dostatečně ochránit. Jedním ze způsobů vymezení okruhu činností je popsat vaše podnikatelské aktivity a následně konkurenční doložku vztáhnout na stejné nebo podobné činnosti. Možností je ale více, a ne každá může sedět na váš případ.

Konkurenční doložka by dále měla ideálně určovat území, na které se zákaz konkurence bude vztahovat (např. území EU) a okruh osob, pro které nelze vykonávat konkurenční činnosti (např. vaši zákazníci).

V neposlední řadě do konkurenční doložky uveďte dobu trvání zákazu konkurence. Ta může být stanovena maximálně na 5 let. Pokud tento limit překročíte, např. stanovíte její účinnost na dobu neurčitou, nezpůsobí to neplatnost celé doložky, pouze bude platná právě na pět let.

Pozor na nepřiměřeně široký zákaz konkurence

Protože konkurenční doložka může zásadním způsobem omezit vašeho spolupracovníka v jeho dalších výdělečných aktivitách, musí být zákaz konkurence přiměřený. Jinými slovy, neměl by ho omezit více, než je potřeba pro ochranu vašich zájmů. Programátorovi tak nemůžete zakázat úplně programovat. Můžete mu ale zakázat programovat mobilní RPG hry, pokud je to váš předmět podnikání. Univerzální poučka ale na toto neexistuje a do hry vstupují všechny související okolnosti jako unikátnost vašeho businessu, odměna placená spolupracovníkovi a jiné bonusy, míra vašeho know-how, ke kterému měl spolupracovník přístup a podobně. Abyste se vyvarovali neplatnosti konkurenční doložky, doporučujeme znění konkurenční doložky probrat s právníkem.

Jak lze konkurenční doložku vymáhat?

Konkurenční doložka plní primárně preventivní funkci. Má „odstrašit“ spolupracovníka od přetahování vašich zákazníků nebo od založení vlastního konkurenčního businessu. K tomu je vhodné ve smlouvě o konkurenční doložce sjednat smluvní pokutu. Pozor na to, že její výše musí být opět přiměřená. Pokud potenciálně porušením zákazu konkurence hrozí škoda maximálně v řádu stovek tisíců korun, tak těžko obhájíte smluvní pokutu ve výši sto milionů korun.

Vedle smluvní pokuty můžete i požadovat náhradu skutečně způsobené škody. Její vymáhání ale bývá v těchto sporech velmi složité. V každém případě ale doporučujeme sjednat, že smluvní pokuta nevylučuje povinnost k náhradě škody. Sami byste se o případnou náhradu škody ochudili už dopředu.

Z praktického pohledu je nezbytné si uvědomit, že pokud konkurenční doložka nezafunguje preventivně, nezbývá vám než spolupracovníka zažalovat. Soudy u nás jsou pomalé, drahé a s nejistým výsledkem. Proto doporučujeme nezanedbávat prevenci nebo konkurenční doložku doplnit o další právní i neprávní opatření.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Konkurenční doložka v zaměstnání

Konkurenční doložka sjednaná se zaměstnancem má svá specifika vyplývající ze zákoníku práce. Rozdílem je, že konkurenční doložka se zaměstnancem nemůže být sjednána na dobu delší než jeden rok po skončení pracovního poměru. Za trvání pracovního poměru plyne zákaz konkurence přímo ze zákona na rozdíl od kontraktorů (OSVČ).

Hlavní odlišností je, že jako zaměstnavatel budete povinen zaměstnanci poskytnout po dobu účinnosti konkurenční doložky finanční protiplnění. Toto protiplnění musíte hradit v penězích každý měsíc trvání zákazu konkurence a minimální výše musí dosahovat alespoň poloviny průměrné měsíční mzdy zaměstnance. Splatnost si můžete drobně modifikovat, vždy ale pozor na to, že v případě nezaplacení byť jen části finančního protiplnění zaměstnanci může zaměstnanec konkurenční doložku vypovědět.

Za porušení zákazu konkurence můžete od zaměstnance také požadovat smluvní pokutu, ale pozor na to, že zaplacením smluvní pokuty se zaměstnanec z konkurenční doložky vyváže. Je proto třeba pečlivě promyslet výši smluvní pokuty tak, aby se zaměstnanci nevyplatilo zaplatit smluvní pokutu výměnou za možnost provozovat konkurenční činnosti. Na druhé straně je třeba hlídat limit přiměřenosti smluvní pokuty.

Závěr

Konkurenční doložka je poměrně účinný nástroj proti přetahování vašich zákazníků a obecně proti úniku vašeho know-how ke konkurenci. Konkurenční doložku mějte vždy v písemné podobě a klaďte největší důraz na správné a přiměřené vymezení okruhu zakázaných činností. Pokud sjednáváte konkurenční doložku se zaměstnanci, nezapomeňte na finanční protiplnění. Zákon na formulaci konkurenční doložky klade poměrně přísné nároky. Pokud chcete mít jistotu ochrany, doporučujeme přípravu konkurenční doložky zkonzultovat s právníkem.

Článek připravila skupina SimpleTax&Law

smpl.cz

Autoři: Mgr. Jaroslav Roch a Jan Nečas (SimpleTax&Law)


Zpět