Koncesionářské poplatky pro podnikatele v roce 2021

Ať už doma sledujete televizi, posloucháte rádio nebo podnikáte a ve svém obchodě pouštíte hudbu, vztahuje se na vás povinnost platit koncesionářské poplatky. Co to koncesionářské poplatky jsou? Kdo je musí platit, na koho se vztahují výjimky a jak je to s platbou poplatků a podnikáním?

Co jsou to koncesionářské poplatky?

Koncesionářský poplatek, nazývaný také jako poplatek z přijímače, je poplatkem, který slouží k financování veřejnoprávního televizního nebo rozhlasového vysílání a je vybíraný za příjem televizního a rozhlasového signálu nebo vlastnictví daného přijímače. Koncesionářský poplatek je v České republice zakotvený v zákonu č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích. V České republice existují pouze dvě veřejnoprávní média, jedná se o Český rozhlas a Českou televizi, zbylá média podléhají soukromému vlastnictví.

Kdo koncesionářské poplatky platí?

Koncesionářské poplatky ve zkratce platí každý, kdo vlastní televizi nebo rádio. Každá rodina platí pouze jeden poplatek bez ohledu na to, kolik přijímačů vlastní. Na skutečnosti, jestli domácnost dané zařízení vůbec nevyužívá, nezáleží. Placení koncesionářských poplatků je povinné také pro všechny, kteří mají některý z přijímačů půjčený na delší dobu než jeden měsíc.

Kdo koncesionářské poplatky platit nemusí? 

Koncesionářské poplatky nemusí platit domácnosti, které nemají rádio nebo televizi, v tomto případě stačí České televizi a Českému rozhlasu zaslat čestné prohlášení, že nevlastníte žádný přijímač. Poslouchat rádio nebo sledovat televizi můžete i tak na počítači nebo přes mobilní telefon, v tomto případě poplatky nemusíte platit. Výjimka platí i pro domácnosti s nízkými příjmy, poplatky platit nemusí domácnosti, které mají příjmy nižší než 2,15násobek životního minima. Od platby koncesionářských poplatků jsou osvobozeni také cizinci, kterým nebylo na území ČR uděleno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, a neslyšící a nevidomí lidé.

Kdy se koncesionářské poplatky platí?

Koncesionářské poplatky se platí každý měsíc a domácnost se k placení poplatku musí přihlásit nejpozději do 15 dnů od nabytí přijímače nebo nastěhování se do nového bydliště.

Výše koncesionářských poplatků

Výše televizního poplatku za rok 2021 činí 135 Kč měsíčně a rozhlasového poplatku 45 Kč měsíčně. Zatímco domácnosti platí jeden poplatek, i když mají více přijímačů, podnikatelé platí poplatek za každý přijímač.

Jak se k platbě koncesionářských poplatků přihlásit?

Pokud se chcete k platbě koncesionářských poplatků přihlásit, máte dvě možnosti. Jednak se můžete přihlásit na jakékoliv pobočce České pošty, kde je možné provést také odhlášení, a jednak můžete využít přihlášení online a poplatky hradit bankovním převodem. Nejdříve se však musíte zaregistrovat na portálu České televize a Českého rozhlasu, kde vyplníte identifikační a platební údaje. V případě, že podnikáte, musíte také nahlásit, kolik televizních nebo radiových přijímačů vlastníte.

Sankce spojené s koncesionářskými poplatky

V případě, že poplatky, které vyplývají ze zákona, nezaplatíte, hrozí vám pokuta ze strany Českého rozhlasu ve výši 5 000 Kč a ze strany České televize 10 000 Kč. Tyto sankce mohou být uděleny i opakovaně. Pokud dlužnou částku nezaplatíte ve stanoveném termínu, mohou se veřejnoprávní média obrátit na soud a částku vymáhat včetně úroků z prodlení. 

Podnikání a koncesionářské poplatky

Jak už jsme nastínili výše, povinnost platit koncesionářské poplatky platí i u podnikatelů, kteří musí na rozdíl od domácností platit poplatek za každé jednotlivé zařízení, a to i v případě, že je toto zařízení upravené k jinému účelu, příkladem může být videoprojekce. Poplatek se vztahuje také na přijímače zabudované do dopravních prostředků. Pokud podnikatel prodává nebo servisuje televizní a rozhlasové přijímače, platí pouze tolik poplatků, kolik má provozoven. I pro podnikatele platí oznamovací povinnost k platbě poplatků.

Výjimky z placení koncesionářských poplatků u podnikatelů

Povinnost platit koncesionářské poplatky se nevztahuje na muzea, jež mají televize a radia jako součást sbírek, školy, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, provozovatele vysílání, kteří k tomu nemají licenci, a také na soudy, v případě že přijímače využívají pro účely soudního řízení.

Licenční odměna pro OSA a Intergram

V případě podnikatelů, u kterých je prokázané, že v obchodě nebo jiném místě podnikaní přehrávají autorsky chráněná díla, platí, že jsou povinni hradit nejen koncesionářské poplatky, ale také licenční odměnu k rukám OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) a Nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů Intergram.

OSA přitom vykonává kolektivní správu při výkonu autorských práv (konkrétně práv autorů hudby, autorů textu a hudební nakladatele). Intergram zajišťuje kolektivní správu práv souvisejících s právem autorským (tj. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů). Pro užití hudby je tedy potřeba získat licenci od všech skupin nositelů práv, ovšem pro oblast veřejných produkcí zřídili správci jednotné inkasní místo, kterým je od 1. 1. 2018 OSA.


Zpět