Jste OSVČ? Podáním daňového přiznání vaše povinnosti vůči úřadům nekončí

Každý, kdo vykonával v roce 2019 samostatně výdělečnou činnost, musí v novém roce předešlý rok řádně zúčtovat. To ovšem neznamená pouhou sumarizaci celkových příjmů a výdajů, ale také roční kontrolu veškerých odvodů a jejich správné nastavení pro další období. Jaké formuláře byste si kromě daňového přiznání měli připravit?

Přehledy jako povinnost pro všechny

Ačkoliv se pozornost podnikatelů častěji stáčí k daňovému přiznání, neměli by opomíjet ani přehledy o příjmech a výdajích, které vyžaduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zdravotní pojišťovna. Tyto přehledy se týkají zcela každé OSVČ, třebaže k podnikání došlo pouze po dobu jednoho měsíce nebo za loňský rok nebyly vykázány žádné příjmy, případně jen do výše 15 000 Kč.

Na přehledy často zapomínají zejména ti, kteří:

  • přerušili nebo ukončili samostatně výdělečnou činnost v průběhu roku,
  • vykonávali samostatně výdělečnou činnost jen část roku a poté se stali zaměstnancem,
  • vykonávali samostatně výdělečnost činnost část roku a poté odešli do důchodu.

Přehled příjmů a výdajů pro ČSSZ

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok 2019 musíte podat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dle vašeho trvalého bydliště nebo místa podnikání) nejpozději do 4. 5. 2020.

Pokud do 30. 4. 2020 doložíte, že vaše daňové přiznání zpracovává daňový poradce, posouvá se termín odevzdání Přehledu na 3. 8. 2020.

AKTUALIZACE: V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 se OSVČ umožňuje podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020. Do 3. 8. 2020 je pak nutné uhradit i případný nedoplatek na pojistném. Ohledně termínu pro podání přehledu zdravotní pojišťovně se informujte u své zdravotní pojišťovny.

Možnosti podání formuláře

Přehled můžete podat několika způsoby. Pokud chcete vyplnit tiskopis ručně, můžete přijít na příslušnou OSSZ, kde je tiskopis k dispozici nebo si jej vytisknout.

Mnohem pohodlnější je však vyplnění interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ, který si můžete následně vytisknout a doručit na příslušnou OSSZ, nebo jej rovnou podat pomocí veřejného rozhraní pro e-Podání v případě, že vlastníte uznávaný elektronický podpis, či prostřednictvím datové stránky, jestliže jste držitelem datové schránky.

Přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu

Druhým dokumentem, který budete odevzdávat, je tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Ten musíte doručit nejpozději do 4. 5. 2020 na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

I v tomto případě lze termín posunout, pokud doložíte do 30. 4. 2020, že vaše daňové přiznání zpracovává daňový poradce, a to opět na 3. 8. 2020. Pokud však nemusíte daňové přiznání podávat vůbec, musíte odevzdat Přehled již do 8. 4. 2020.

Možnosti podání formuláře

Přehled můžete vyplnit a odevzdat na papírovém formuláři, který doručíte na příslušnou zdravotní pojišťovnu, nebo můžete využít pohodlné elektronické podání.

Kód pojišťovnyNázev pojišťovnyPortály pojišťovenFormuláře k vyplnění
111Všeobecná zdravotní pojišťovnaVyplnit ONLINEStáhnout formulář
213Revírní bratrská pojišťovnaVyplnit ONLINEStáhnout formulář
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaVyplnit ONLINEStáhnout formulář
201Vojenská zdravotní pojišťovnaVyplnit ONLINEStáhnout formulář
207Oborová zdravotní pojišťovnaVyplnit ONLINEStáhnout formulář
209Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaVyplnit ONLINEStáhnout formulář
211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRVyplnit ONLINEStáhnout formulář

Dvojí přehled příjmů a výdajů při změně pojišťovny

Měnili jste v průběhu roku 2019 zdravotní pojišťovnu? Pak nezapomeňte odevzdat přehled o příjmech a výdajích oběma pojišťovnám – staré i nové. Ve formulářích si pohlídejte zejména správnost počtu měsíců pojištění a zaplacené zálohy.

Nejčastější chyby u přehledů

Ačkoliv jsou oba formuláře na pohled velmi jednoduché, dochází při jejich vyplňování k častým drobným chybám, které vás mohou dovést k nesprávnému výpočtu předepsaného pojistného nebo k mylné výměře nedoplatku či přeplatku.

Mezi obvyklé chyby, na které byste si měli při vyplňování dát pozor, uvádí pracovníci ČSSZ i zdravotních pojišťoven:

  • nesprávný počet měsíců, po které OSVČ vykonávala samostatně výdělečnou činnost,
  • nesprávný počet měsíců, po které byla samostatně výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů,
  • započítávání penále, úhrad doplatků z dřívějšího období do ročního úhrnu provedených plateb.

Ohlídejte si také včasné odevzdání přehledů. Ty musí být podané nejen do mezního termínu, ale také do měsíce po odevzdání daňového přiznání. Pokud tuto dobu překročíte, může vám být uložena zákonná pokuta až ve výši 50 000 Kč.

Co dělat s přeplatky a nedoplatky

Jestliže jste po vyplnění přehledů zjistili, že vám vznikl nedoplatek na pojistném, jste povinni jej uhradit nejpozději do osmi kalendářních dnů po dni, kdy jste přehled podali. A nestačí peníze pouze odeslat, 8. den již musí být připsány na účtu ČSSZ či zdravotní pojišťovny. V opačném případě se vám počítá penále, které činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den.

Nedoplatek nemusí vzniknout pouze při opomenutí platby, ale také v případě, že dosažené příjmy odpovídají vyšší částce, než máte nastavenou na zálohách.

Příjemnější variantou je, pokud vám vznikne přeplatek, tedy nárok na vrácení peněz. V takovém případě se peníze automaticky posílají zpět nebo využijí na pokrytí dluhu, který u ČSSZ či zdravotní pojišťovny máte.

Nezapomeňte nastavit novou výši záloh

Posledním krokem po odevzdání přehledů je upravení výše měsíčních záloh na sociálním pojištění. To jste povinni změnit následující měsíc po podání přehledu za rok 2019. Pokud tedy přehled podáte v dubnu, zálohu musíte zvýšit od května.

Zálohy na zdravotním pojištění se po podání přehledu mění pouze ve chvíli, pokud vám výpočet stanoví vyšší zálohu než minimální. V opačném případě platíte novou výši minimální měsíční zálohy již od lednové splátky, tzn. nejpozději 8. 2. 2020, a po podání přehledu se částka nemění. 


Zpět