Jak zdanit prodej obchodního podílu?

Prodej podílu na obchodní korporaci může být sjednán za značnou částku, je ale zapotřebí myslet i na daňové povinnosti prodávajícího. V našem článku vám přiblížíme, kdy lze příjem z prodeje obchodního podílu osvobodit od daně, kdy nikoliv a jaké další povinnosti je třeba splnit.

Co si lze představit pod pojmem „podíl“

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích definuje pojem „podíl“ jako účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Každý společník může vlastnit v jedné a té samé obchodní korporaci pouze 1 podíl, přičemž toto se nevztahuje na kapitálové společnosti (jakými jsou společnost s ručením omezeným či akciová společnost) a na podíl komanditisty v komanditní společnosti.

Obecně společník, který vlastní podíl na obchodní společnosti, má právo zejména:

  • na rozhodování, kdy se společník může účastnit jednání valné hromady, hlasovat o zásadních věcech a být volen do orgánů společnosti;
  • na podíl na zisku a likvidačním zůstatku;
  • na informace, kdy si společník může vyžádat informace ohledně hospodaření společnosti;
  • na podání žaloby jménem společnosti, kdy společník může podat žalobu na jednatele, který svým jednáním způsobil škodu, nebo po společníkovi, aby splnil svou vkladovou povinnost.

Společník má však i své povinnosti, např.:

  • vkladová povinnost, tedy společník musí svůj vklad splatit před založením společnosti nebo v jejím průběhu, avšak nejpozději do 5 let od vzniku společnosti, přičemž před vznikem společnosti je nutno splatit alespoň 30 % základního kapitálu;
  • příplatková povinnost, kdy na základě společenské smlouvy může být uloženo společníkovi poskytnout peněžitý příplatek v případě, kdy společnost potřebuje překonat nepříznivé hospodářské období.

Prodej podílu nezahrnutého v obchodním majetku fyzické osoby

V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“) je uvedeno, že příjem z prodeje obchodního podílu může být od daně osvobozen, pokud doba mezi nabytím obchodního podílu a jeho prodejem přesáhla dobu 5 let. Za nabytí obchodního podílu se považuje zejména vznik podílu při založení společnosti, nákup podílu či jeho zdědění a darování.

Je nutno podotknout, že v případě nabytí podílu zděděním od zůstavitele, se výše uvedená lhůta pro osvobození zkracuje o tu dobu, po kterou byl podíl ve vlastnictví zůstavitele. Tedy, pokud fyzická osoba zdědila podíl na obchodní korporaci od své matky, která jej držela 10 let, případný prodej podílu fyzickou osobou bude již osvobozen od daně.

V případě, že podmínka pro osvobození příjmu z prodeje podílu není splněna, je nutné příjem zdanit a příjem bude součástí tzv. dílčího základu daně dle § 10 ZDP – Ostatní příjmy. Daň z příjmů bude počítána z rozdílu mezi příjmem a tzv. nabývací cenou podílu.

Nabývací cenou podílu se rozumí:

  • hodnota splaceného peněžitého vkladu společníka ve společnosti,
  • pořizovací cena, pokud byl podíl nabyt úplatně, či
  • cena určená znalcem, pokud byl podíl nabyt bezúplatně, tedy zděděním nebo darováním.

Pokud je nabývací cena podílu vyšší než příjem, tak se k rozdílu nepřihlíží a v dílčím základu daně bude rozdíl roven 0,- Kč.

Prodej podílu zahrnutého v obchodním majetku fyzické osoby

V případě, že je prodáván podíl, který byl zahrnut v obchodním majetku fyzické osoby, se situace komplikuje.

Příjem z prodeje podílu na obchodní korporaci je možné osvobodit až po 5 letech po ukončení podnikatelské činnosti, která byla součástí dílčího základu daně dle § 7 ZDP – Příjmy ze samostatné činnosti. Jinými slovy, pro osvobození od daně je nutné nejprve ukončit podnikatelskou činnost, podíl na obchodní korporaci držet dalších 5 let a až poté podíl prodat.

V případě nesplnění podmínek pro osvobození příjmu z prodeje podílu je tento příjem součástí již zmíněného dílčího základu daně dle § 7 ZDP, ale také vstupuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociálním zabezpečení a zdravotního pojištění.

Proti příjmu z prodeje podílu lze jako daňově uznatelný výdaj započíst nabývací cenu podílu, přičemž v tomto případě může vzniknout ztráta.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Prodej podílu právnickou osobou

V případě prodeje podílu na obchodní korporaci právnickou osobou může být výnos osvobozen od daně, pokud právnická osoba na dané obchodní korporaci vlastnila alespoň 10% podíl na základním kapitálu po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození, proti výnosu z prodeje podílu lze započíst jako daňově uznatelný náklad nabývací cenu podílu, avšak pouze do výše výnosu, a tedy pokud je nabývací cena podílu vyšší než výnos z prodeje podílu, tak převyšující část je daňově neuznatelným nákladem pro prodávající společnost.

Pro doplnění, příjem z prodeje podílu na obchodní korporaci je při jakékoli variantě prodeje osvobozen od daně z přidané hodnoty.

Oznámení o osvobozených příjmech

Pokud bude příjem z prodeje podílu na obchodní korporaci u fyzických osob osvobozen od daně z příjmu, může se na ně vztahovat povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech.

Toto oznámení se podává v případě, kdy fyzická osoba obdrží příjem, který je osvobozen od daně a jehož hodnota je vyšší než 5 000 000,- Kč. Oznámení se musí podat do konce lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období, kdy fyzická osoba obdržela tento příjem. Např. pokud fyzická osoba obdržela osvobozený příjem ve výši 6 000 000,- Kč v roce 2022, musí podat na finanční úřad toto oznámení nejpozději do 3. dubna 2023, případně do 3. července 2023, pokud přiznání zpracovává a podává daňový poradce.

Oznámení nemá předepsaný tiskopis. Ministerstvo financí vydalo jako možný vzor nepovinný tiskopis „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP“, který je zveřejněn na webových stránkách Finanční správy.

Nedodržení této povinnosti je pokutováno, a to až 15 % z celkové hodnoty osvobozeného příjmu, pokud oznámení není podáno ani v náhradní lhůtě.

Závěr

Zdanění či nezdanění prodeje podílu na obchodní korporaci závisí na mnoha okolnostech a také na tom, jakým způsobem lze nabývat a prodávat podíly dle zakladatelské smlouvy. Je tedy doporučováno, aby prodej podílu prodávající osoba konzultovala s odborníky. Tím lze předejít mnoha překážkám, které mohou mít vliv na zdanění prodeje podílu na obchodní korporaci.

Autoři:

Anh Duc Nguyen

Asistent daňového poradce v poradenské společnosti EKP Advisory. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou na Fakultě financí a účetnictví, obor zdanění a daňová politika. Anh má 3 roky zkušeností v oboru a momentálně se připravuje na kvalifikační zkoušky daňového poradce. Velmi aktivně se zapojuje do psaní odborných autorských příspěvků.

Ing. Petr Kolář

Je součástí týmu EKP Advisory od listopadu 2020. Petr je členem sekce daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a majetkových daní Komory daňových poradců v ČR.

Petr Kolář vystudoval Manažersko-ekonomický obor na Mendelově univerzitě v Brně. Po skončení studií sbíral zkušenosti v přední poradenské společnosti, kde se rozvíjel zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob. Během svého působení v poradenské společnosti Petr splnil zkoušky daňového poradce. V rámci svých pracovních zkušeností také pracoval jako vedoucí daňového oddělení v české developerské společnosti. Pokud jde o vzdělání v oblasti jazyků, tak Petr Kolář hovoří anglicky.

https://www.ekp.cz/


Zpět