Investiční úvěry: Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Investiční úvěr je určen na financování projektu, který řeší dlouhodobější perspektivu firmy, tedy obecně řečeno investic. Z toho vyplývá, že se jedná o záležitost většinou se splatností od čtyř do 10 let, výjimkou však dnes nejsou ani úvěry dvacetileté.

Splácení úvěru bývá rovnoměrné, ponejvíce čtvrtletní, kdy jsou splátky rovnoměrně rozpočítány na dobu splatnosti. Podle specifik projektu či oboru podnikání jsou občas používány i splátky nerovnoměrné, sezonní, progresivní či degresivní, místo čtvrtletních roční či měsíční a podobně.

Obvykle bývá bankou akceptována určitá doba odkladu, kdy se po dokončení projektu dává firmě lhůta na plný náběh výroby a splátky začínají až poté, co je dosaženo plné produkce.

U investičních úvěrů je nutno zmínit dva důležité aspekty, které investoři někdy podceňují, a to:

  • nutnost současného provozního financování a
  • volba správného způsobu úročení.

Mnoho investorů při žádosti o investiční úvěr bere v potaz pouze projektované náklady investice. Ve skutečnosti většinou dochází z řady příčin k překročení těchto nákladů – ne vše bývá v projektu do důsledku zakalkulováno.

Pokud však dochází po realizaci k nárůstu produkce firmy, bývá to doprovázeno v naprosté většině i růstem zásob, pohledávek, rozpracované výroby, to jest v konečném důsledku generuje i zvýšenou potřebu provozního financování.

Na tento fakt mnoho firem při žádostech o úvěr zapomíná a následné diskuse s bankou o dodatečném provozním limitu bývají často nepříjemné pro obě strany. Je tedy lépe tuto potřebu také vyčíslit a s bankou projednat již při jednání o úvěru investičním.

Volba mezi fixní a plovoucí sazbou

Dalším důležitým momentem, který může rentabilitu celého investičního projektu ovlivnit i zásadním způsobem, je volba správného způsobu úročení.

Investor bývá většinou postaven mezi dvě volby – zvolit si relativně levné proměnlivé úročení (float sazba), nebo úrokovou sazbu fixní, která bývá vyšší (zahrnuje v sobě náklady fixace), avšak poskytuje stabilitu budoucího cash flow nezávisle na vývoji finančních trhů.

Druhy investičních úvěrů

Úvěry pro podnikání

Prvním typem jsou úvěry pro podnikatele, které lze využít například na vybavení kanceláře, dílny nebo prodejny, pořízení moderních technologií, marketingové akce, propagační materiály nebo reklamní kampaně, pro financování pozemků, kanceláří, provozoven a výrobních prostor, flexibilní řešení rekonstrukcí, investice do majetku firmy a pořízení a modernizaci movitých věcí.

Jednotlivé jejich druhy se liší v podstatě jen ve výši úvěru a složitosti investice a ve větší individualizaci dle potřeb klienta. Podle náročnosti investice jsou pak také vyšší požadavky na dokládání dokumentů.

Banky nabízejí často jeden rychlý úvěr a pak další s možností získání vyšší částky. “U Rychlého úvěru na podnikání je potřeba méně podkladů od klienta, jednodušší a rychlé vyřízení úvěru, rychlé a administrativně nenáročné čerpání úvěru, vhodné pro menší investice klienta. Naproti tomu Malý úvěr na podnikání je pro větší a složitější investice, větší individualizace podmínek čerpání a splácení, vice dokumentů které banka posuzuje,” popisuje produkty ČSOB její mluvčí Patrik Madle.

Účelové úvěry

Samozřejmostí jsou pak účelové úvěry, zejména na financování nákupu nebo rekonstrukce nemovitého majetku, nákup strojů a technologií. “Výhodou pro klienta je možnost dlouhodobého financování (obvykle úvěry 1-15 let) a sladění parametrů financování s ekonomickým efektem investice klienta,” popisuje Madle.

Leasing

Mezi investiční úvěry spadá mimo jiné leasing, který je mezi podnikateli populární zejména pro pořízení osobních nebo nákladních vozidel, v menší míře pro financování technologií, strojů a zařízení.

Výhodou pro klienta je rychlá dostupnost tohoto typu financování a nastavení individuálních podmínek dle potřeb klienta. V rámci leasingu můžete mít zajištění kompletního servisu. Rozdíl je pak v tom, jestli zvolíte finanční nebo operativní leasing. S oběma typy se budete moci seznámit v dalších článcích.

Shrnutí

  • pozor na nutnost současného provozního financování
  • zvolte správný způsob úročení – fixní versus plovoucí sazba
  • úvěr pro podnikání – vybavení kanceláře, pořízení technologií, financování pozemků, výroby atd.
  • účelové úvěry spíše pro dlouhodobé financování
  • leasing – rychlá dostupnost a nastavení individuálních podmínek

Zpět