Finanční leasing versus úvěr: Čím zafinancovat nové auto nebo stroj?

Při koupi nového dopravního stroje nebo užitkového vozidla si hodně podnikatelů zvolí cestu financování prostřednictvím leasingu nebo úvěru. V případě leasingu existují ještě dvě možnosti, a to finanční a operativní leasing. Ten druhý zmíněný je na samostatný článek. Teď si ale porovnejte finanční leasing a úvěr.

Ze statistického hlediska je u financování strojů populárnější takzvaný podnikatelský úvěr. „Mimo jiné proto, že v případě různých dotačních veřejných či obdobných programů, kterými je podporováno investování do nového hmotného majetku, je mnohdy podmínkou vlastnictví věci na straně zákazníka a nikoliv leasingové společnosti,“ vysvětluje větší zájem ředitel týmu Strategie a Design v ČSOB Leasing Petr Neuvirth.

U dopravní techniky či užitkových vozidel vítězí spíše finanční leasing, i když i ten je v současnosti na ústupu. Osobní vozidla jsou dnes podle Neuvirtha zpravidla financována autopůjčkou, úvěrem nebo operativním leasingem.

Jen v loňském roce poskytli členové České leasingové a finanční asociace (ČLFA) firmám na jejich investice112,62 miliardy korun. Přibližně dvě třetiny těchto investic (76,91 miliardy korun) byly realizovány pomocí produktů určených výhradně na financování konkrétní věci. Téměř třetina investic (35,71 miliardy korun) byla financována operativním leasingem

„V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře dopravní prostředky. Také loni dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily,“ doplňuje mluvčí ČLFA Pavel Hálek.

Rozdíl ve způsobu financování lze vidět v domácnostech, kde každé třetí nové osobní auto si privátní zákazníci členů ČLFA pořídili na operativní leasing, dvě třetiny obchodů připadají na spotřebitelské úvěry. Podíl finančního leasingu je v této kategorii zanedbatelný.

Základní rozdíl mezi finančním leasingem a pronájmem (operativním leasingem) je tedy ten, že v případě finančního leasingu musí dojít po skončení splácení předmětu tohoto finančního leasingu k převodu vlastnického práva na nájemce. U nájmu předmět zůstává i po skončení nájmu v majetku pronajímatele.

V čem je rozdíl?

Základním rozdílem mezi finančním leasingem a financováním úvěrem je ve vlastnictví předmětu. U leasingu je věc po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti. Nepůjčujete si tedy jako v případě úvěru peníze, ale samotný stroj. To může být považováno za výhodu proti klasickému úvěru.

„Leasingová společnost se tak z principu věci postará o nákup věci, dojedná obchodní podmínky takové koupě nebo zajistí kvalitní pojištění. Leasingový nájemce získá financování, které bývá cenově levnější a dostupnější než klasický úvěr, protože financovaná věc slouží svou hodnotou jako zajištění leasingové operace, a navíc zákazník si může přes leasing lépe plánovat a optimalizovat cash-flow,“ říká Neuvirth.

Po poslední splátce se podle Neuvirtha zaplatí jen symbolická odkupní cena ve výši 1000 korun a daň z přidané hodnoty. Po její řádné úhradě dochází k převodu vlastnického práva daného předmětu.

Naopak v případě finančního úvěru je předmět ihned po podepsání úvěrové smlouvy ve vlastnictví nového vlastníka. To můžeme hned po pořízení stroje nebo vozidla názorně vidět na majetkových účtech v účetnictví. Není totiž zohledněno, kdy bude věc splacena. Na straně závazků se zobrazí nesplacený dluh a do nákladů se majetek postupně dostává přes odpisy.

Předmět leasingu neevidujete na majetkových účtech. U finančního leasingu se do nich předmět dostává každý měsíc nebo rok poměrnou částí z celkové pořizovací ceny podle doby, na kterou je leasing sjednaný.

Proto si hned na začátku položte otázku, na jak dlouhou dobu si plánujete sjednat v leasingové smlouvě financování daného vozidla nebo stroje v porovnání s jeho odpisovou dobou. „Pokud na dobu výrazně kratší než je doba odepisování, tak zvolte úvěr,“ upozorňuje Neuvirth z ČSOB Leasing.

Velký rozdíl tkví také ve splácení daně z přidané hodnoty. U finančního leasingu platíte DPH z jednotlivých splátek, zatímco při financování úvěrem si uplatníte jako plátce daně DPH hned z celé hodnoty pořizovacího majetku.

Finanční leasing a jeho nevýhody

Nevýhodou finančního leasingu oproti úvěru je podle § 21d odst. 2 ZDP zákonná minimální délka jeho trvání odvozená od doby odepisování té které věci podle § 30 odst. 1 ZDP, nebo doby odpisování podle § 30a (mimořádné odpisy) nebo § 30b (odpisy majetku k výrobě elektřiny ze slunečního záření) v okamžiku uzavření smlouvy.

U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 ZDP se tato doba zkracuje o 6 měsíců.

Pokud by byl finanční leasing předčasně ukončen nebo by po uplynutí sjednané doby nedošlo k převodu vlastnického práva na uživatele, tak se tento finanční leasing od okamžiku uzavření smlouvy považuje podle zákona za nájem.

„Každopádně například pokud potřebuje zákazník podnikatel financování pořízení nového užitkového vozidla na dobu pěti let (minimální doba pro osobní automobil podle Přílohy č. 1 k ZDP a odpisové skupiny číslo 2, pozn. red.), zcela jistě bychom mu doporučili sjednání finančního leasingu, jak cenově, tak dalšími parametry jako nejvýhodnější variantu,“ uvádí Neuvirth.

PŘÍKLAD

Pan Novák potřeboval nový stroj na vyvažování pneumatik, proto si sjednal finanční leasing na dobu 40 měsíců v lednu 2018. Minimální dobou finančního leasingu jsou v tomto případě 3 roky (předmětem finančního leasingu je hmotný majetek zatříděný podle Přílohy č. 1 k ZDP do odpisové skupiny 1).

Pokud pan Novák ukončí předčasně leasing v únoru 2021, ale po uplynutí minimální doby finančního leasingu, bude se při splnění podmínek jednat o finanční leasing podle § 21d ZDP. Naopak pokud by pan Novák ukončil finanční leasing v prosinci roku 2020 před uplynutím minimální doby finančního leasingu, nebude se ani při splnění ostatních podmínek jednat o finanční leasing podle § 21d ZDP, ale o nájem.

Shrnutí

  • podnikatelský úvěr oproti finančnímu leasingu statisticky vyhrává
  • u úvěru si půjčujete peníze, u finančního leasingu naopak daný předmět jako stroj nebo auto – majitelem je do vypršení smluvní doby leasingová společnost
  • součástí splátek je často havarijní pojištění, povinné ručení a případně i rizikové pojištění proti neschopnosti splácet
  • finanční leasing pro firmu znamená splácení měsíčních splátek při určité výši úroků a pak administrativu
  • potřeba dodržet při finančním leasingu minimální dobu trvání podle § 21d ZDP
  • při půjčení na dobu výrazně kratší než je doba odepisování, zvolte finanční úvěr

Zpět