Finanční leasing versus úvěr: Čím zafinancovat nové auto nebo stroj?

Při koupi nového dopravního stroje nebo užitkového vozidla si hodně podnikatelů zvolí cestu financování prostřednictvím leasingu nebo úvěru. V případě leasingu existují ještě dvě možnosti, a to finanční a operativní leasing. Ten druhý zmíněný je na samostatný článek. V tomto článku se zaměříme na finanční leasing a úvěr.

Podle dat České leasingové a finanční asociace (ČLFA) investice firem do vozových parků a strojů i v roce 2023 rostly. V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře dopravní prostředky – zejména pak osobní a užitkové vozy, následované stroji a nákladními automobily.

Ze statistického hlediska je u financování strojů populárnější takzvaný podnikatelský úvěr. „Mimo jiné proto, že v případě různých dotačních veřejných či obdobných programů, kterými je podporováno investování do nového hmotného majetku, je mnohdy podmínkou vlastnictví věci na straně zákazníka, nikoliv leasingové společnosti,“ vysvětluje větší zájem Petr Neuvirth z ČSOB Leasing. U dopravní techniky či užitkových vozidel vítězí spíše finanční leasing.

Základním rozdílem mezi finančním leasingem a financováním úvěrem je tedy vlastnictví předmětu.

Leasing: výhody a nevýhody

U leasingu je věc po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti. Nepůjčujete si tedy peníze, ale samotný stroj nebo auto. Splácíte měsíční splátky při sjednané výši úroků. Součástí splátek je často havarijní pojištění, povinné ručení a případně i rizikové pojištění proti neschopnosti splácet, díky čemuž vám odpadá spousta starostí se správou vozového parku.

Leasingová společnost se tak z principu věci postará o nákup věci, dojedná obchodní podmínky takové koupě nebo zajistí kvalitní pojištění. Leasingový nájemce získá financování, které bývá cenově levnější a dostupnější než klasický úvěr, protože financovaná věc slouží svou hodnotou jako zajištění leasingové operace, a navíc zákazník si může přes leasing lépe plánovat a optimalizovat cash-flow,“ říká Neuvirth.

V případě finančního leasingu dojde po skončení splácení předmětu k převodu vlastnického práva na nájemce. Po poslední splátce se zaplatí jen symbolická odkupní cena a daň z přidané hodnoty. Po její řádné úhradě dochází k přepisu auta na nového majitele.

U operativního leasingu předmět zůstává i po skončení nájmu v majetku pronajímatele, který se zároveň po celou dobu stará i o údržbu a servis vozu. V případě finančního leasingu zajišťujete údržbu vozu vy.

Finanční leasing z pohledu daní a účetnictví

Předmět leasingu neevidujete na majetkových účtech. U finančního leasingu se do nich předmět dostává každý měsíc nebo rok poměrnou částí z celkové pořizovací ceny podle doby, na kterou je leasing sjednaný.

Proto si hned na začátku položte otázku, na jak dlouhou dobu si plánujete sjednat v leasingové smlouvě financování daného vozidla nebo stroje v porovnání s jeho odpisovou dobou. „Pokud na dobu výrazně kratší, než je doba odepisování, tak zvolte úvěr,“ upozorňuje Neuvirth z ČSOB Leasing.

Velký rozdíl tkví také ve splácení daně z přidané hodnoty. U finančního leasingu platíte DPH z jednotlivých splátek, zatímco při financování úvěrem si uplatníte jako plátce DPH hned z celé hodnoty pořizovacího majetku.

Finanční leasing a jeho nevýhody

Nevýhodou leasingu je, že s autem, které je ve vlastnictví leasingové společnosti, nemůžete nakládat zcela libovolně. Nemůžete ho například prodat, půjčit, najezdit více kilometrů, než máte ve smlouvě, ani si vybrat pojištění podle vašich preferencí.

Další nevýhodou oproti úvěru je podle § 21d odst. 2 ZDP zákonná minimální délka jeho trvání odvozená od doby odepisování té které věci podle § 30 odst. 1 ZDP, nebo doby odpisování podle § 30a (mimořádné odpisy) nebo § 30b (odpisy majetku k výrobě elektřiny ze slunečního záření) v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 ZDP se tato doba zkracuje o 6 měsíců.

Pokud by byl finanční leasing předčasně ukončen nebo by po uplynutí sjednané doby nedošlo k převodu vlastnického práva na uživatele, tak se tento finanční leasing od okamžiku uzavření smlouvy považuje podle zákona za nájem.

Každopádně například pokud potřebuje zákazník podnikatel financování pořízení nového užitkového vozidla na dobu pěti let (minimální doba pro osobní automobil podle Přílohy č. 1 k ZDP a odpisové skupiny číslo 2, pozn. red.), zcela jistě bychom mu doporučili sjednání finančního leasingu, jak cenově, tak dalšími parametry jako nejvýhodnější variantu,“ uvádí Neuvirth.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Příklad

Pan Novák potřeboval nový stroj na vyvažování pneumatik, proto si sjednal finanční leasing na dobu 40 měsíců v lednu 2024. Minimální dobou finančního leasingu jsou v tomto případě 3 roky (předmětem finančního leasingu je hmotný majetek zatříděný podle Přílohy č. 1 k ZDP do odpisové skupiny 1).

Pokud pan Novák ukončí předčasně leasing v únoru 2027, ale po uplynutí minimální doby finančního leasingu, bude se při splnění podmínek jednat o finanční leasing podle § 21d ZDP. Naopak pokud by pan Novák ukončil finanční leasing v prosinci roku 2026 před uplynutím minimální doby finančního leasingu, nebude se ani při splnění ostatních podmínek jednat o finanční leasing podle § 21d ZDP, ale o nájem.

Finanční úvěr: výhody a nevýhody

V případě finančního úvěru je předmět ihned po podepsání úvěrové smlouvy ve vlastnictví nového vlastníka. To můžeme hned po pořízení stroje nebo vozidla názorně vidět na majetkových účtech v účetnictví. Není totiž zohledněno, kdy bude věc splacena. Na straně závazků se zobrazí nesplacený dluh a do nákladů se majetek postupně dostává přes odpisy.

Nevýhodou je, že jako vlastník musíte vše kolem vozu (pojištění, údržba apod.) zařizovat a hradit vy. Na druhou stranu můžete s vozem nakládat zcela libovolně.

Stručně
  • U úvěru si půjčujete peníze, u finančního leasingu naopak daný předmět jako stroj nebo auto – majitelem je do vypršení smluvní doby leasingová společnost.
  • Součástí splátek je často havarijní pojištění, povinné ručení a případně i rizikové pojištění proti neschopnosti splácet.
  • Finanční leasing pro firmu znamená splácení měsíčních splátek při určité výši úroků.
  • Při finančním leasingu je potřeba dodržet minimální dobu trvání podle § 21d ZDP.
  • Při půjčení na dobu výrazně kratší, než je doba odepisování, zvolte finanční úvěr.

Zpět