Faktoring a forfaiting: zlepšete si provozní cash flow firmy

Jistě jste se již několikrát setkali s tím, že čekáte na peníze od zákazníků, kteří vaše faktury platí i několik měsíců po datu splatnosti, což může vaši firmu brzdit v rozvoji, či ji dokonce uvrhnout do druhotné platební neschopnosti. Vyřešte to snadno přenesením rizik na jiného partnera – faktoringem či forfaitingem.

Alternativní způsoby financování se vám budou hodit, prochází-li vaše firma fází růstu s potřebou financování nových zakázek hotovými penězi. Faktoring a forfaiting řeší v tomto případě celkové hospodaření podniku tak, že třetí osoba (faktor či forfaiter) odkoupí vaše neuhrazené pohledávky a poskytne vám za ně okamžité finance.

Zjistěte si více o možnostech úvěrů, kontokorentu či revolvingového úvěru v článku Jak získat peníze na rozjezd podnikání?

FAKTORING: krátkodobé pohledávky a jejich řešení
Chceme-li faktoring stručně a výstižně popsat, jedná se v podstatě o jistou formu flexibilního kontokorentu, který vám financující společnost (faktor) poskytne výměnou za to, že na ni převedete pohledávky. V praxi to znamená, že vy jako firma neboli dodavatel vystavíte zákazníkovi neboli odběrateli fakturu a pohledávku vzápětí postoupíte bance či jinému specializovanému subjektu, tedy faktoringové společnosti. Faktor vám pak jako nový majitel neproplacené faktury poskytne zálohu fakturované částky, přičemž peníze od něj obdržíte velmi rychle. Jakmile zákazník proplatí faktorovi všechny své závazky, obdržíte dále od faktora doplatek smluvené částky snížený o smluvní poplatky. Například u ČSOB si faktor za služby účtuje úroky z profinancování pohledávek z denních zůstatků skutečně čerpaných záloh, faktoringový poplatek za služby související se správou pohledávek a za vedení saldokonta, poplatek za převzetí rizika neplacení a poplatek za využívání elektronické aplikace FactorLink. Nejenže tak ihned získáte finanční prostředky pro provoz firmy, ale zároveň si velmi rychle zlepšíte provozní cash flow.

Jak se s faktorem spojím?
Základem tohoto pomyslného trojúhelníku mezi dodavatelem, odběratelem a faktorem je uzavření faktoringové smlouvy s bankou či faktoringovou společností (dále jen faktorem). Faktor bude nejprve zkoumat vaše finanční poměry, zjišťovat množství pravidelných zákazníků a prověřovat jejich bonitu. Jde o seriózní obchod, tudíž bude samozřejmě faktora zajímat, jestli jsou vaši odběratelé schopni platit. Jakmile s faktorem sepíšete písemnou smlouvu o odkupu pohledávek (postoupení, cese), začnete opatřovat nově vystavené faktury tzv. cesní klauzulí neboli oznámením vašemu klientovi o postoupení pohledávky faktorovi.

Jaké mám možnosti faktoringu?

 • Úplný faktoring: kromě převzetí všech pohledávek se faktor stará o všechny operace spojené s účetnictvím, výkaznictvím, pojištěním i vymáháním pohledávek.
 • Důvěrný faktoring: faktor přebírá pouze vybrané pohledávky a odmítá ty nedobytné, u kterých hrozí nebezpečí častých reklamací, či pohledávky s opakovaně neplatícími odběrateli.
 • Zahraniční (vývozní) faktoring: faktor odkupuje pohledávky vůči zahraničním odběratelům a pomáhá překlenout neznalost podmínek na zahraničních trzích či eliminovat rizika spojená s pohybem devizových kurzů. U ČSOB je u exportního faktoringu také kladen větší důraz na ošetření rizika neplacení, a proto je exportní faktoring nabízen zpravidla na bezregresní bázi.
 • Tuzemský faktoring: faktor přebírá závazky v rámci vnitřního trhu na území jednoho státu a mezi subjekty jednoho státu.

Typy smluv s faktorem
S faktorem máte možnost uzavřít smlouvu dvojího typu.
Bezregresní faktoring: u této smlouvy se faktor zavazuje, že na sebe přebere riziko i v případě, že váš dlužník své závazky neuhradí.
Regresní faktoring: zde jde riziko nezaplacení za vámi. Jakmile tedy zákazník fakturu nezaplatí, faktor bude chtít úvěr proplatit po vás. V tomto případě ale faktoringové společnosti i banky poskytují doplňkovou službu tzv. rizikového pojištění, které řeší zmiňované neplatiče. V obou případech se faktor dále stará o správu a inkaso pohledávek a v případě, že dojde k problémům s platbami, předá neproplacené faktury inkasní společnosti, která zajistí vymáhání dlužných částek.

Výhody, které oceníte
Sjednáte-li si například ČSOB Faktoring, získáte velmi flexibilní financování kontokorentního charakteru. Jakmile pak postoupíte ČSOB svou pohledávku, ještě téhož dne můžete peníze za fakturu čerpat, a to až do 90 % její nominální hodnoty včetně DPH a až 90 dnů po lhůtě splatnosti. Navíc si z banky berete pouze tolik prostředků, kolik v daný okamžik potřebujete, a neplatíte za ně žádnou závazkovou provizi. Zjistěte si více o faktoringu od ČSOB.

FORFAITING: Střední a dlouhodobé pohledávky bez rizik
Pokud patříte k firmám, které obchodují se zahraničím a jejichž faktury za dodané zboží přesahují splatnost od 45 dní do 10 let, pomůže vám forfaiting, který se podobně jako faktoring zabývá odkupem pohledávek. V tomto případě se jedná o střednědobé a dlouhodobé pohledávky zajištěné zpravidla směnkou nebo bankovní zárukou. Jejich odkup pak zajišťuje banka či specializovaná forfaitingová společnost (dále forfaiter).

Na rozdíl od faktoringu se vedle doby splatnosti a způsobu ručení odkupují pohledávky, jejichž nominální hodnota bývá vyšší než 1 000 000 Kč. Stejně jako u faktoringu je výhodou služby okamžitý přístup firmy k hotovosti a přenesení rizik za nesplacení pohledávky na forfaitera. Jako firma tedy budete moci vyvážet zboží na úvěr, aniž byste museli pohledávku krýt bankovním úvěrem.

Sjednáte-li si tuto službu například u ČSOB, k výše zmíněným výhodám ještě budete moci přidat také financování 100 % hodnoty pohledávky, odprodej vaší pohledávky bez zpětných postihů a záruku, že nedojde k čerpání vašeho úvěrového limitu. Zjistěte si více o forfaitingu od ČSOB.

Jaké mám možnosti forfaitingu?

 • Zahraniční forfaiting: specializuje se na pohledávky vůči zahraničním odběratelům za zboží či služby větších odběratelů. Dále se dělí na:
  • Vývozní: forfaiter vykupuje pohledávky za služby a zboží, které dodáváte jako firma klientům.
  • Dovozní: forfaiter vykupuje pohledávky za služby a zboží, které kupujete od zahraničních dodavatelů.
  • Finanční: prostřednictvím emise vlastních směnek získáte prostředky na financování exportních kontraktů stejně jako prostředky na financování provozu.
 • Tuzemský forfaiting: specializuje se na pohledávky vůči tuzemským odběratelům za zboží či služby větších hodnot.

Kolik mě bude forfaiting stát?
Odměna se nejčastěji skládá z úrokové sazby a marže za rizika spojená s neproplacením závazků ze strany zákazníka a dále fixních poplatků za nutnou administrativu. Celková cena forfaitingu je dána součtem forfaitingových poplatků (arrangement fee) a tzv. diskontu (commitment fee) neboli částky, o kterou je snížena nominální hodnota pohledávky (peněžní hodnota).

Chcete více chytrých rad pro své podnikání a užitečné nástroje? Sledujte náš web průběžně, ať jste pořád o krok napřed před konkurencí.


Zpět