29. díl: Dušan Brabec: Naše appka pomáhá zlepšovat sociální klima ve třídách

Školy stále důrazněji cílí na výkon a mnohdy vyvíjí na žáky obrovský tlak. Přitom je ale nutné, abychom se začali daleko víc zajímat také o duševní zdraví dětí, jejich spokojenost a zdravý vývoj společenských vztahů. A právě to je cílem aplikace YoungLink, která formou hry odhaluje rizikové chování a konflikty ve třídě mnohem dřív, než nabobtnají. O tom, jak aplikace funguje, jsme si povídali se zakladatelem startupu YoungLink Dušanem Brabcem.

Cílem vašeho produktu je pomoct učitelům a rodičům lépe rozumět tomu, jak se děti ve třídě mají. Proč jste cítili potřebu řešit toto téma? 

V ČR se podle statistik se šikanou setkává 9 z 10 dětí. Ve světě je pak více než třetina všech dětí obětí šikany. Školy, ale i rodiče pak často zachytí šikanu nebo jiné rizikové chování teprve tehdy, když se naplno projeví. A to už je pozdě.

Z pohledu technologií se pak často jako společnost soustředíme na to, jak co nejlépe a nejefektivněji předat dětem nové znalosti a dovednosti. Dítě, které se ale ve škole necítí dobře (a to ani nemusí být šikanované nebo vyloučené), učení příliš nedá. 

No a ze všech těchto důvodů jsme se rozhodli postavit appku, která by uměla analyzovat sociální klima uvnitř školních tříd – tedy zjednodušeně: zjistit, jak se děti ve třídě mají a jak se vzájemně vnímají.

Jak konkrétně sbíráte a analyzujete potřebná data? 

Data, tedy informace o tom, jak se dítě ve třídě cítí, s kým se baví nebo nebaví, sbíráme přímo od dětí. Všechny děti si v appce prochází připraveným scénářem, který reflektuje jejich třídu. Všichni tedy mohou říct, jak vnímají každého ze svých spolužáků. Pro zjednodušení žákům a studentům říkáme, aby se vžili do role člověka, který se při přestávce postaví doprostřed třídy a pozoruje to, jak se jejich spolužáci chovají vůči ostatním spolužákům.

Je zajímavé, že každý z žáků tímto způsobem appce sdělí svůj jedinečný pohled na třídu. Tyto sesbírané pohledy následně zpracuje náš sociometrický algoritmus, který propočítá to, co by o sobě ve výsledku řekla konkrétní třída. Všechny unikátní odpovědi dětí se tedy spojí do jednoho souhrnného reportu a zpětně již není možné určit to, co jednotlivé děti o svých spolužácích napsali. Umíme pracovat i s něčím, čemu říkáme “lžifaktor” – appka je schopná pracovat i s jedinci, kteří se snaží lhát nebo záměrně ohýbat skutečnost.

To, jaká data počítáme a jakým způsobem, pak vychází z našich dlouholetých akademických výzkumů, které jsme realizovali v rámci doktorských studií na Masarykově a Karlově Univerzitě.

Jak se získanými informacemi poté můžou dále pracovat žáci, učitelé a rodiče?

Výstupem sociometrického měření školní třídy je souhrnný report, který zachycuje to, jak se třída vnímá, jaké panují vztahy mezi spolužáky apod. Školní psycholog nebo metodik prevence z appky vyčte, kdo se s kým kamarádí, mezi kým panuje napětí a kde to ve třídě přímo vře. Psycholog je pak tedy schopný mnohem lépe zhodnotit, jaký preventivní nebo intervenční program pro danou třídu nebo skupinku dětí zvolit a jak postupovat dále. Appka mu navíc našeptá, čeho by si v dané třídě měl všímat primárně a jak v dané situaci postupovat.

YoungLink myslí i na třídní učitele nebo rodiče. Jen jim tedy poskytuje o něco méně informací (přeci jen ne všichni rodiče a pedagogové mají odborný výcvik školního psychologa). Učitel je schopný v detailu zjistit, jak fungují pozitivní vazby uvnitř školní třídy. Rodič pak skrze appku vidí, jak jeho dítě zbytek třídy vnímá. O sdílení negativních informací, tedy toho, jak je konkrétní dítě (v případě rodiče právě a pouze jeho dítě) odolné vůči rizikovému chování nebo jestli není v sociálně tíživé situaci, pak může učitel i rodič jednoduše požádat psychologa. Ten jim pak skrze appku všechny dodatečné informace odemkne.

Výstupy měření jsou dostupné i dětem. Ty v podobě slepé mapy vidí to, co se uvnitř jejich třídy děje a do jaké míry to pro třídu může být ohrožující nebo problematické. Výstup appky jim pak slouží jako podklad pro práci na vztazích uvnitř třídy, ideálně společně s jejich učitelem v rámci třídnické hodiny.

Jakým způsobem garantujete odbornou stránku celého projektu, tedy že získané informace jsou skutečně relevantní a nabízená řešení povedou ke zlepšení sociálního klimatu ve třídě?

Jak už jsem zmiňoval, celé řešení je postavené na dosavadním akademickém výzkumu, jehož výstupy byly publikovány v recenzovaných akademických časopisech a sbornících. Appka není opřená jen o teorii. V rámci aplikovaného výzkumu (ale i aktuálně probíhajícího pilotního testování) neustále validujeme naše postupy a metody a sociometrický algoritmus aktualizujeme tak, aby počítal se všemi možnými proměnnými.

Z pohledu návazné péče o školní třídu (tedy tehdy, kdy sesbíráme a vyhodnotíme všechny vstupy) navazujeme spolupráci s různými renomovanými organizacemi, které se věnují praktické prevenci a intervenci na školách. Naší snahou je poskytnout škole nejenom informace o tom, jak na tom jsou jednotlivé třídy, ale ukázat jim, jak sociální klima zlepšovat nebo k nim dostat přímou pomoc externích odborníků, když si sami neví rady.

Existují podobné projekty i v zahraničí, které vás třeba inspirovaly? Jakou mají odezvu?

Naší inspirací byly zejména různé vědecké výzkumy, které se této problematice věnovaly. Přišla nám velká škoda umět měřit to, co se ve třídách odehrává, a využívat to jen pro další akademickou práci. Proto jsme si řekli, že by bylo fajn postavit aplikaci, která zastane celý tým lidí a bude školám i rodičům pomáhat lépe porozumět tomu, co se ve školních třídách mezi dětmi odehrává. 

Podobné sociometrické aplikace samozřejmě existují. Často se ale soustředí na korporátní prostředí a slouží jako nástroj pro měření efektivity a výkonnosti různých týmů. Některé z těchto aplikací se pak snaží pomáhat i ve školství, z pohledu zvolené metodologie a výchozích předpokladů je ale znát, že nejsou primárně budované pro školní prostředí.

Do akceleračního programu Start it @ČSOB jste byli vybráni ze 78 přihlášených start-upů. Co vám přinesla účast v tomto programu? 

Akcelerační program Start it @ČSOB pro nás byl nesmírně důležitý a přínosný. Jako parta akademiků jsme si neuměli do detailu představit, co vše obnáší budování vlastního startupu. Asi ještě dokonale neumíme popsat nabídkovou propozici naší appky nebo provést finanční analýzu toho, jak na tom náš startup bude v řádu několika měsíců. Důležité ale je, že už pro nás tato témata nejsou velkou neznámou a že víme, jak se k nim postavit. Nejcennější pro nás ale určitě byla a je komunita a mentoři, kteří nám v průběhu naší akcelerace mnohokrát pomohli.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Zpět