Průvodce pro zaměstnavatele: Agenturní zaměstnávání

Podle nejnovějších zpráv s nedostatkem pracovníků bojuje 60 % českých firem. Řada zaměstnavatelů tuto situaci na trhu práce řeší agenturními zaměstnanci. Jaké jsou výhody a nevýhody spojené s agenturním zaměstnáváním a jaká práva a povinnosti vznikají zaměstnavateli?

Co je to agenturní zaměstnávání

Agenturním zaměstnáváním se rozumí typ pracovněprávního vztahu, kdy je pracovník zaměstnancem agentury, ale pracuje pro společnosti, které potřebují krátkodobě nebo dlouhodobě zaplnit volná pracovní místa. Agenturní zaměstnávání je možné z ekonomického hlediska považovat za pronájem pracovní síly, vzhledem k tomu, že agentura práce dočasně svého zaměstnance přiděluje jinému zaměstnavateli k výkonu práce. Agenturnímu zaměstnávání se také říká dočasné přidělení.

Agenturní zaměstnanci, agentura práce a uživatel

Při agenturním zaměstnávání jsou účastníky pracovněprávního vztahu tři strany. V první řadě se jedná o agenturní zaměstnance, kteří s agenturou práce podepisují pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

Dále v tomto vztahu vystupuje agentura práce v pozici zaměstnavatele. Agenturou práce může být fyzická nebo právnická osoba, která získala povolení k vykonávání činnosti zprostředkování zaměstnání od Generálního ředitelství Úřadu práce.

V neposlední řadě se jedná o uživatele neboli firmu, která po agentuře poptává pracovní sílu.  

Jaké firmy nejčastěji využívají agenturní zaměstnance?

Vzhledem k tomu, že díky agenturnímu zaměstnávání získá uživatel pracovní sílu jen na potřebné období, je agenturní zaměstnávání hojně využívané v odvětvích, kde se vyskytuje sezónní práce, takže je potřeba zaměstnanců velmi proměnlivá. V takovýchto odvětvích může v některých měsících stoupnout potřeba zaměstnanců až dvojnásobně a firma by kapacitně nedokázala zajistit veškerou pracovněprávní a účetní administrativu.

Podle průzkumů je agenturní zaměstnávání spojeno zejména s mladými lidmi, 40 % agenturních zaměstnanců tvoří lidé pod 25 let a až 65 % zaměstnanců jsou lidé pod 30 let.

Jaké jsou výhody agenturního zaměstnávání?

Klíčovou výhodou agenturního zaměstnávání je flexibilita s ním spojená. Za zaměstnance hledá vhodné pracovní nabídky agentura práce a doporučuje jen takové nabídky, které odpovídají jeho schopnostem, znalostem a požadavkům firem. Pro firmy je výhodou nejen to, že jim agentury práce doporučují pouze vhodné uchazeče, ale také snadné ukončení pracovního poměru. Uživatelé nemusí agenturním zaměstnancům platit odstupné ani náhradu mzdy u dlouhodobých překážek v práci.

Další výhodou je úspora personálních nákladů, například v podobě administrativních nákladů na výběrové řízení nebo zpracování mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění, tyto podklady zpracovává agentura práce. Další výhoda pro uživatele spočívá v tom, že získá zaměstnance pouze na požadované období.

A co nevýhody?

Agenturní zaměstnávání je spojeno i s některými nevýhodami. Asi tou největší je povinnost zaplatit agentuře práce nejen veškeré náklady na zaměstnance, ale také smluvený poplatek. Další nevýhodou je například absence úpravy odpovědnosti za škodu.

Práva a povinnosti zaměstnavatele

Formálním zaměstnavatelem agenturního zaměstnance je agentura práce, která zaměstnanci vyplácí mzdu. Uživatel vůči agenturním zaměstnancům nemůže činit právní úkony jménem zaměstnavatele, tedy agentury práce.

Agenturní zaměstnávání souvisí s povinností agentury práce a také uživatele zajistit, aby byly pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance srovnatelné s kmenovými zaměstnanci uživatele a také aby mzda odpovídala mzdě kmenových zaměstnanců. Agenturní zaměstnávání se řídí Zákoníkem práce, konkrétně předpisem č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2022.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Co je to dohoda o dočasném přidělení zaměstnance?

Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit uživateli jen na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, která je uzavřená mezi agenturou práce a uživatelem. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance musí obsahovat:

 • název zaměstnavatele (v případě fyzické osoby jméno a příjmení),
 • den, kdy dojde k dočasnému přidělení,
 • druh a místo výkonu práce,
 • dobu, na kterou se dočasné přidělení sjednává,
 • pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad.

Dohoda musí být uzavřená písemně.

Agenturní zaměstnávání cizinců

V roce 2016 došlo ke změně zákona č. 435/2004 Sb., kdy byla odstraněna věta, která prakticky agenturám práce zakazovala zaměstnávat cizince. V současné době tak mohou být agenturami zaměstnáni za účelem dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele všichni cizinci, tedy:

 • občané EU a jejich rodinní příslušníci,
 • cizinci s volným přístupem na trh práce,
 • držitelé povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu,
 • držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Mohou být však zaměstnání jen pro takové druhy práce, které stanovuje příslušné nařízení vlády.

Jak vybrat dobrou agenturu práce

Podle informací generálního ředitelství Úřadu práce bylo v roce 2020 v České republice zaregistrovaných více než 3 000 agentur práce a jejich počet stále roste. Může se tedy stát, že v takto velkém množství narazíte na agenturu, se kterou nebudete mít dobrou zkušenost. Podle čeho se tedy při výběru řídit?

Zaměřte se na reference, zjistěte si, zda má agentura povolenou činnost ministerstvem práce a sociálních věcí a zda dodržuje zákony a povinnosti. Seznam všech schválených agentur práce najdete na webu Úřadu práce ČR. Klíčové je, aby ve vás agentura práce od začátku vzbuzovala důvěru a jednala zcela transparentně.  

Stručně
 • Agenturním zaměstnáváním se rozumí typ pracovněprávního vztahu, kdy je pracovník zaměstnancem agentury, ale pracuje pro společnosti, které potřebují krátkodobě nebo dlouhodobě zaplnit volná pracovní místa. Zaměstnavatelem je tedy agentura práce.
 • Agenturou práce může být fyzická nebo právnická osoba, která získala povolení k vykonávání činnosti zprostředkování zaměstnání od Generálního ředitelství Úřadu práce.
 • Agenturní zaměstnávání je hojně využívané v odvětvích, kde se vyskytuje sezónní práce, takže je potřeba zaměstnanců velmi proměnlivá.
 • Klíčovou výhodou agenturního zaměstnávání je flexibilita s ním spojená a snadné ukončení pracovního poměru. Uživatelé nemusí agenturním zaměstnancům platit odstupné ani náhradu mzdy u dlouhodobých překážek v práci.
 • Agentura práce i uživatel musí zajistit, aby byly pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance srovnatelné s kmenovými zaměstnanci.
 • Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit uživateli jen na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, která je uzavřená mezi agenturou práce a uživatelem.

Zpět