Jak fakturovat do zahraničí: náležitosti faktury, měnové kurzy, problematika DPH

Největší problém, se kterým se podnikatel setká, pokud chce fakturovat do zahraničí, je problematika DPH. V případě přeshraniční fakturace se týká i neplátců DPH, kterým mohou vzniknout povinnosti v oblasti DPH. A to jak v ČR, tak i v jiném státě. Obecně je problematika DPH u zahraničních obchodů poměrně složitá a nejlepší je konkrétní případ konzultovat s daňovým poradcem. V článku ale upozorníme na některé vybrané situace, které mohou vést k nutnosti řešit DPH.

Služby fakturované podle tzv. základního pravidla osobě povinné k dani v jiném členském státě EU

Zákon o DPH v případě poskytování služeb rozlišuje tzv. služby podle základního pravidla a služby podle speciálních pravidel. Přičemž platí, že pokud služba nespadá do žádného ze speciálních pravidel pro určení místa plnění, řídí se daňový režim základním pravidlem. Spadají sem např. poradenské služby, marketingové služby, služby programátorů a dalších odborníků z oblasti IT, grafické práce atd.

V případě, že služby podle základního pravidla poskytujete zákazníkovi, který je tzv. osobou povinnou k dani se sídlem v jiném členském státě Evropské unie (dále jen “EU”), máte povinnost vystavit fakturu – resp. daňový doklad v režimu přenesené daňové povinnosti.

Kdo je osoba povinná k dani? Zjednodušeně řešeno každý podnikatel – i neplátce DPH. A v určitých případech rovněž některé státní organizace nebo tzv. neziskové organizace. U nich je ale lepší si ověřit, jestli jsou nebo nejsou osobou povinnou k dani, protože mohou vystupovat jak jako osoba povinná k dani, tak jako osoba nepovinná. Osobou nepovinnou k dani jsou nepodnikatelé – spotřebitelé.

Neplátce, který poskytne službu osobě povinné k dani (podnikateli) se sídlem v jiném státě EU, má povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba.

Poskytnutí služby osobě povinné se sídlem v jiném členském státě EU má plátce i identifikovaná osoba povinnost vykázat v souhrnném hlášení a také v přiznání k DPH.

Náležitosti daňového dokladu

Jelikož daňovou povinnost přenáší dodavatel na příjemce plnění, je sazba DPH uvedená na daňovém dokladu nulová – DPH se z takovéto faktury neplatí. Zároveň je povinnost na daňovém dokladu uvést větu „daň odvede zákazník“, a to takto doslova česky. Pro lepší srozumitelnost doporučujeme navíc přidat i anglickou větu “reverse charge”, která se běžně pro označení režimu přenesení daňové povinnosti používá.

Ostatní náležitosti daňového dokladu jsou stejné jako v případě tuzemských plnění. Nelze vystavit zjednodušený daňový doklad – je tudíž potřeba znát kompletní fakturační údaje zákazníka včetně jeho platného EU DIČ. Platnost DIČ je možné si ověřit na webu VIES.

Pokud nemáte potřebné údaje a platné EU DIČ zákazníka, chováte se k němu jako k osobě nepovinné k dani. To znamená, že daňový doklad vystavíte ve stejném režimu jako českému zákazníkovi, tj.:

  • plátce DPH včetně české DPH,
  • neplátce bez DPH a počítá plnění do obratu pro účely registrace plátce.

Daňový doklad je možné vystavit i v jiném než českém jazyce. Zákon nijak neomezuje v jakém. Ale pokud bude správce daně požadovat překlad, je podnikatel povinen překlad na vlastní náklady zajistit. Je tedy lepší používat některý z rozšířených jazyků jako angličtina, němčina apod.

Daňový doklad může být vystaven i v cizí měně. Použít lze kteroukoliv z legálních volně směnitelných měn – dle kurzovního lístku ČNB. Doporučujeme se vyhnout různým virtuálním měnám jako bitcoin apod. V českém daňovém prostředí to s sebou nese nepříjemná daňová rizika.

Příklad

Neplátce DPH poskytl konzultační služby firmě ABC s.r.o. se sídlem na Slovensku. Firma ABC s.r.o. poskytla své plné fakturační údaje včetně platného EU DIČ SK123456. Sjednaná cena za konzultaci činila 100 EUR a zákazník s dodavatelem se dohodli na fakturaci v anglickém jazyce. Jak má dodavatel vystavit daňový doklad? Jaké další povinnosti mu v souvislosti s fakturací vznikly?

Dodavatel vystaví fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. To znamená, že uvede sazbu DPH 0 %, uvede rovněž svoje DIČ ve formátu CZ+číslo a na daňovém dokladu musí uvést česky větu “daň odvede zákazník”. Uvede kompletní fakturační údaje zákazníka včetně jeho DIČ, které si předtím ověřil na VIES jako platné. Daňový doklad může být vystaven v eurech a v angličtině. Základ daně není povinnost přepočítávat na daňovém dokladu do Kč. Tato povinnost je pouze u samotné daně. Ta ale v tomto případě je nulová. Přepočet základu daně do Kč provede dodavatel (teď již identifikovaná osoba) až pro účely vyplnění daňového přiznání a souhrnného hlášení.

Neplátci vznikla poskytnutím služby do EU osobě povinné k dani povinnost se do 15 dnů od poskytnutí služby elektronicky na předepsaném formuláři registrovat jako identifikovaná osoba. Zároveň má povinnost za daný měsíc podat do 25. dne následujícího měsíce souhrnné hlášení a daňové přiznání k dani z přidané hodnoty.

Služby s místem plnění v jiném státě

Zákon o DPH vyjmenovává služby, u kterých je místo plnění upraveno zvláštním ustanovením odlišně od základního pravidla. Pokud poskytovatel plnění zjistí, že tyto služby se zvláštním místem plnění mají místo plnění v jiném státě, má povinnost řešit odvod DPH ve státě místa plnění. A to bez ohledu na to, zda je v ČR plátce nebo neplátce DPH.

Takovými službami jsou například služby spojené s nemovitou věcí (řemesla, ale i služby odhadce, realitní kanceláře, ubytovací služby apod.), přeprava osob na území jiného státu, služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy a další.

Pokud je místo plnění v jiném státě, řídí se daňové povinnosti v oblasti DPH zákony daného státu, nikoliv českým zákonem o DPH.

Příklad

Český pokrývač (neplátce DPH) si sjednal zakázku na pokrytí střechy na rodinném domě, který se nachází v Německu. Své práce bude fakturovat českému občanovi, který je vlastníkem domu v Německu. Jak bude fakturovat tyto práce?

V případě služeb spojených s nemovitou věcí je místo plnění vždycky tam, kde se nachází nemovitost. Bez ohledu na to, komu je fakturováno. V daném případě se nemovitost nachází v Německu, a tudíž je místo plnění v Německu. Český podnikatel musí zjistit, jaké má povinnosti v oblasti DPH v Německu – zda mu vznikla v Německu povinnost registrovat se k DPH a odvést německé DPH. Daňový doklad bude vystavovat podle německých pravidel.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Plnění v režimu One Stop Shop (OSS)

Při poskytování vybraných služeb nebo dodání zboží do jiných členských států EU osobám nepovinným k dani – spotřebitelům, nepodnikatelům vzniká povinnost sledovat limit 10 000 EUR ročně. Při dosažení tohoto limitu má osoba povinná k dani povinnost odvádět DPH v jiném členském státě EU. Může to vyřešit buď tak, že se tam zaregistruje, nebo využije tzv. One Stop Shop (OSS) neboli zvláštní režim jednoho správního místa. Ten umožňuje odvádět DPH jiným členským státům EU prostřednictvím českého finančního úřadu.

Povinnost odvádět DPH do jiného členského státu může vzniknout i českému neplátci DPH, pokud překročí limit 10 000 EUR za kalendářní rok u vybraných plnění. Plnění, která spadají do režimu OSS, jsou:

  • prodej zboží na dálku spotřebitelům – týká se zejména e-shopů,
  • poskytování vybraných služeb spotřebitelům – jde o telekomunikační službu, službu rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovanou službu,
  • provozování elektronického rozhraní (digitální platforma). 

Nejčastěji se to bude týkat těch, kdo prodávají zboží na dálku občanům do EU (např. e-shopy) a těch, kdo poskytují nepodnikatelům elektronické služby.

Příklad

Tuzemský plátce DPH prodává přes e-shop papírové knihy na Slovensko a do Polska neplátcům DPH. Za rok 2023 prodal knihy ve výši 9 200 EUR. Zároveň prodává nepodnikatelům – spotřebitelům e-booky. Rovněž na Slovensko a do Polska. Prodej e-booků činil 1 500 EUR. Jak bude postupovat?

Do limitu 10 000 EUR se všechna vybraná plnění sčítají, tj. 9 200 EUR + 1 500 EUR = 10 700 EUR. Plátce překročil limit 10 000 EUR – posuzuje se za všechny státy EU mimo ČR dohromady a za všechna vybraná plnění dohromady. Má povinnost odvádět na Slovensku a v Polsku DPH. Aby se nemusel v těchto zemích registrovat jako plátce DPH, využije režim OSS a bude odvádět polské a slovenské DPH přes český FÚ v režimu OSS.

Daňové doklady bude vystavovat s polskou sazbou DPH do Polska a slovenskou na Slovensku. Již ta faktura, kterou překročil limit 10 000 EUR, bude se sazbou DPH příslušného státu.

Kurz pro přepočet cizí měny

Daňové přiznání i souhrnné hlášení se vyplňují v Kč. Proto je v případě fakturace v cizí měně potřeba provést přepočet z cizí měny do Kč. Pro přepočet se použije kurz ke dni uskutečnění plnění, a to buď kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz


Zpět