Přehled dotací pro podnikatele v roce 2024

Ať už o podnikání teprve přemýšlíte nebo plánujete jeho další rozvoj či expanzi, můžete pro svůj záměr využít řadu dotací – od regionálních přes národní až po evropské. Podívejte se na náš přehled dotačních programů pro podnikatele v roce 2024.

Dotační programy OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) rozdělí během let 2021 až 2027 mezi české podniky téměř 80 miliard korun. Na webových stránkách programu můžete jednoduše zjistit, na jakou dotaci máte nárok. Stačí zakliknout velikost podniku a na co chcete dotaci využít. Následně se vám vyfiltrují dotace, na které může vaše firma dosáhnout.

V roce 2024 se jedná zejména o tyto dotační programy:

Dotace na zavedení inovací

Dotace ve výši 1 až 40 milionů korun je určena na výrobní technologie včetně nehmotného majetku a softwarů. Až 10 milionů korun lze získat na patenty a mzdy odborníků.

Dotace na mzdy VaV pracovníků a na nová VaV centra

Dotace ve výši 2 až 125 milionů korun je určena na mzdy, materiál a smluvní výzkum. Dotace ve výši 2 až 100 milionů korun je určena na pořízení výzkumného vybavení.

Dotace na prezentaci firmy v zahraničí

Dotace ve výši 200 tisíc až 2,45 milionů korun je určena na účast na zahraničním veletrhu nebo výstavě.

Dotace na vysokorychlostní internet

Dotace ve výši 0,5 až 200 milionů korun je určena na výstavbu pasivní části přístupové sítě NGA, aktivní prvky sítě NGA, zakoupení již existující sítě a stavební a inženýrské práce.

Dotace v oblasti udržitelnosti

Až 100 milionů korun můžete žádat na technologie potřebné k přechodu na oběhové hospodářství, stejnou částku pak na udržitelné hospodaření s vodou, na výstavbu malé vodní elektrárny nebo na úpravu bioplynu na biometan.

Dotace na zavedení průmyslu 4.0

Dotace ve výši 1,5 až 50 milionů korun je určená na nákup strojů, technologických zařízení a softwaru.

Dotace Technologické agentury České republiky

Dotace Technologické agentury České republiky jsou zaměřeny na vývoj, výzkum a inovace a jsou určeny všem firmám bez omezení odvětví, které se věnují výzkumu a vývoji v oblasti životního prostředí, energetiky, dopravy, společenských věd, IT a dalších.

Aktuálně jsou vypsány tyto dotační programy:

Programy BETA2 a BETA 3

Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídících produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.

Program CHRIST-ERA

Program je zaměřen na podporu spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech směřujících k průlomovým poznatkům v ICT a souvisejících oblastech.

Programy v přípravě

V přípravě jsou programy:

 • Sigma: podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí;
 • DOPRAVA 2030: podpora rozvoje dopravního sektoru způsobem, jež reflektuje společenské potřeby;
 • Prostředí pro život 2: podpora zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů.

Operační program Spravedlivá transformace

Další z dotačních programů – operační program Spravedlivá transformace se zaměřuje na regiony závislé na uhelném a energicky náročném průmyslu. Cílem tohoto programu je pomoci daným regionům s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Jedná se tedy o Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a Karlovarský kraj.

Finanční podpora bude zaměřena na pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů a také na revitalizaci oblastí zasažených těžbou uhlí a rekvalifikaci zaměstnanců.

Modernizační fond

Projekty, jejichž cílem je podpořit nízkouhlíkovou energetiku, mají možnost využít dotace Modernizačního fondu. Konkrétně se jedná o podniky, jež plánují realizovat výrobu a distribuci tepelné energie z obnovitelných zdrojů, stavět fotovoltaické elektrárny nebo optimalizovat spotřebu energií ve výrobních a technologických procesech.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Státní zemědělský intervenční fond

Pro zemědělské podniky jsou určené národní dotace, které přispívají k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova. Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím portálu SZIF.

Příspěvky od Úřadu práce pro začínající podnikatele

Začínajícím podnikatelům Úřad práce České republiky nabízí příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a také překlenovací příspěvek, který je určený na částečnou úhradu provozních nákladů společensky účelného pracovního místa.  

Záruky Národní rozvojové banky

Národní rozvojová banka České republiky nabízí živnostníkům, malým podnikatelům, středním podnikatelům a velkým firmám záruky, jež usnadňují získání komerčního úvěru, případně získání zakázek nebo pojištění.

V lednu 2024 byla navíc vyhlášena dlouho očekávaná Záruka elektromobilita, která představuje první skutečnou podporu na nákup elektromobilů a neveřejných dobíjecích stanic. Podnikatelé mohou ušetřit až 300 tis. Kč na 1 vozidlo, resp. až 150 tis. Kč na 1 dobíjecí stanici.

Evropské a regionální dotace

Dotace pro podnikatele poskytují i kraje a obce. Jednotlivé kraje mají dotační programy vypsané na svých webových stránkách. 

Podnikatelé mohou samozřejmě čerpat také některou z evropských dotací. Dotace jsou zaměřeny na podporu zvýšení konkurenceschopnosti firem, zlepšení životního prostředí, vzdělávání, kulturu a sociální oblast.

Nenechte si ujít žádnou dotační příležitost

Tímto naším přehledem výčet dotací, které můžou podnikatelé využít v roce 2024, nekončí. Zorientovat se ve všech dotačních příležitostech a hlídat podmínky a termíny uzávěrek může být pro podnikatele velice časově náročné. ČSOB proto svým firemním klientům poskytuje ucelené a aktuální informace o dotacích přímo ve službě CEB a v aplikaci CEB Mobile.

ČSOB pro vás pravidelně vyhledává aktuálně dostupné příležitosti pro váš obor podnikání. Pokud je dotační výzva pro vás relevantní, automaticky se vám zobrazí v mobilní aplikaci i v internetovém portálu formou notifikace na hlavní domovské stránce, takže vám už nikdy žádná příležitost neunikne. Firemní klienti ČSOB navíc mohou využít odborné poradenství v oblasti EU dotací.

Stručně
 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) rozdělí během let 2021 až 2027 mezi české podniky téměř 80 miliard korun. Jednotlivé dotační programy jsou zaměřené na zavedení inovací, udržitelnost, prezentaci firmy v zahraničí a další.
 • Dotace Technologické agentury České republiky jsou zaměřeny na vývoj, výzkum a inovace a jsou určeny všem firmám bez omezení odvětví.
 • Operační program Spravedlivá transformace se zaměřuje na regiony závislé na uhelném a energicky náročném průmyslu. Cílem tohoto programu je pomoci daným regionům s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.
 • Projekty, jejichž cílem je podpořit nízkouhlíkovou energetiku, mají možnost využít dotace Modernizačního fondu.
 • Pro zemědělské podniky jsou určené národní dotace Státního zemědělského intervenčního fondu, které přispívají k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova.
 • Začínajícím podnikatelům Úřad práce České republiky nabízí příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a také překlenovací příspěvek.
 • Národní rozvojová banka České republiky nabízí podnikatelům záruky, jež usnadňují získání komerčního úvěru. V lednu 2024 byla navíc vyhlášena dlouho očekávaná Záruka elektromobilita, která představuje první skutečnou podporu na nákup elektromobilů a neveřejných dobíjecích stanic.
 • Dotace pro podnikatele poskytují i kraje a obce. Podnikatelé mohou samozřejmě čerpat také některou z evropských dotací.
 • Nenechte si ujít žádnou dotační příležitost. ČSOB svým firemním klientům poskytuje ucelené a aktuální informace o dotacích přímo ve službě CEB a v aplikaci CEB Mobile a také odborné poradenství v oblasti EU dotací.

Zpět