Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Jaké jsou jeho výhody pro zaměstnavatele?

Uvažujete nad tím, že začnete zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a chcete vědět, jakými pravidly se toto zaměstnávání řídí? Zajímá vás, jaké jsou výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jaké jsou podmínky založení chráněné dílny a na co si dát při zaměstnávaní osob se zdravotním postižením pozor? Vše se dozvíte v našem článku.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je upraveno Zákoníkem práce 262/2006 Sb. a také zákonem o zaměstnanosti 435/2004 Sb., který rozlišuje několik kategorií osob zdravotně postižených:

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

Osoba zdravotně znevýhodněná nepobírá invalidní důchod, ale má kvůli své nemoci omezení vykonávat některé profese. Jedná se například o osoby s poruchou zraku nebo stabilizovanou roztroušenou sklerózou či epilepsií.

Osoba uznaná invalidní v prvním stupni invalidity

Invalidita prvního stupně se týká osob, jejichž pracovní schopnost poklesla minimálně o 35 %, maximálně však o 49 %.

Osoba uznaná invalidní v druhém stupni invalidity

V případě invalidity druhého stupně se jedná o osoby, jejichž pracovní schopnost klesla nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %.

Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni invalidity

Za invaliditu třetího stupně se považuje stav, kdy pracovní schopnost osob se zdravotním postižením poklesla nejméně o 70 %.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením mají všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, volených zaměstnanců a zaměstnanců jmenovaných do funkcí. Jedná se o povinný podíl 4 %. Pokud zaměstnavatel nezaměstná 4 % lidí se zdravotním postižením, musí ročně odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství nebo nakoupit výrobky a služby z chráněné dílny ve výši sedminásobku průměrné mzdy, tedy v hodnotě zhruba 163 200 Kč.

Jaké jsou výhody zaměstnávání občanů s postižením?

Zaměstnávání osob s postižením s sebou sice nese několik pravidel, jimiž se zaměstnavatelé musí řídit, ale přináší také celou řadu výhod. O jaké výhody se jedná?

Sleva na dani z příjmů

Zaměstnavatel má nárok na slevu na dani z příjmu ve výši 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením.  Jedná se o osoby invalidní v prvním a druhém stupni a osoby zdravotně znevýhodněné. V případně zaměstnávání osob invalidních v třetím stupni má zaměstnavatel nárok na slevu na dani z příjmu ve výši 60 000 Kč.

Nižší mzdové náklady

Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě může zaměstnavatel v případě zaměstnance se zdravotním postižením využít možnost snížení minimální mzdy.

Další možné finanční benefity

Mezi další finanční benefity ze strany státu patří například příspěvek při zřízení společensky účelného místa, příspěvek při přípravě osob se zdravotním postižením k práci, příspěvek na podporu jejich zaměstnávání, příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa, příspěvek na zapracování a také projektové příspěvky ze strukturálních fondů.

Věděli jste?

Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením můžete ročně ušetřit až 274 000 Kč. Ve chvíli, kdy máte povinnost zaměstnat například jednoho člověka se zdravotním postižením a neuděláte to, musíte do státního rozpočtu odvést téměř 60 000 Kč nebo nakoupit zboží nebo služby v režimu náhradního plnění v hodnotě téměř 166 000 Kč. V případě, že osobu se zdravotním postižením zaměstnáváte, můžete dostat dotaci až ve výši 48 000 Kč a budete mít také nárok na slevu na dani z příjmů až ve výši 60 000 Kč.

Přínos pro společnost

Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce má výrazný přínos pro společnost. Zdravotně postižený člověk není díky zaměstnání odkázaný na sociální dávky a je dokázané, že zaměstnání vede k posílení sebevědomí a psychické pohody lidí s postižením, a mnohdy také k zlepšení jejich zdravotního stavu.

Přínos pro firemní kulturu

Osoby se zdravotním postižením jsou často velmi pracovití a loajální zaměstnanci. Diverzita pracovních týmů prokazatelně vede ke snížení stresu na pracovišti a také k posílení sociální atmosféry na pracovišti.

Konkurenční výhoda

Zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce může vést ke zlepšení firemní kultury a také ke zlepšení vaší image jako zodpovědného zaměstnavatele.

Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávaní osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatel je povinen přizpůsobit práci a pracoviště omezením souvisejícím s mírou a druhem postižení daného pracovníka. U tělesně postižených osob se může jednat například pouze o bezbariérovou úpravu pracoviště, u osob s mentálním postižením je však mnohdy nutné zajistit také dozor.

Nejčastější chyby zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené

Zaměstnavatelé zaměstnávající osoby zdravotně postižené velmi často nevedou řádnou evidenci zdravotně postižených osob a pracovních míst, která jsou pro ně vyhrazena. Další chybou je nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním. Chybou je také neplnění dalších povinností, k nimž patří například spolupráce s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitací se myslí soustavná činnost zaměřená na získání a udržení vhodného pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením.

Chráněné dílny

Zaměstnavatel může osoby zdravotně postižené zaměstnávat prostřednictvím chráněné dílny. Zřízení chráněné dílny musí povolit příslušný úřad práce. Podmínkou je, aby dílna zaměstnávala více než 60 procent osob se zdravotním postižením. Co se týče podpory státu, úřad práce zpravidla přispívá na její zřízení a po stanovenou dobu přispívá také na částečnou úhradu provozních nákladů. Provozovatelé chráněných dílen mohou navíc čerpat příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Kde najít zaměstnance OZP?

Při hledání vhodných kandidátů můžete využít například interní nábor, motivovat stávající zaměstnance k doporučení jejich známých nebo inzerovat na bezplatných webových stránkách, které jsou určeny výhradně pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností. Jedná se například o stránky www.pracovnitrziste.cz, www.ozpprace.cz, http://praceprozp.cz/, https://www.prace.cz/nabidky/ozp/, https://www.tip-prace.cz/ozp, https://www.dobraprace.cz/pro-ozp-zps/ a další.


Zpět