Věděli jste, že i vy si můžete zažádat o dotaci?

Dotace jsou tady i pro malé a střední firmy. Ukážeme vám, jaké jsou možnosti, a poradíme, jak si o dotaci zažádat.

Dotací existuje celá řada. Pro snazší orientaci je můžeme dělit podle dvou kritérií. Tedy buď podle toho, kým jsou financovány, nebo podle toho, na co jsou určeny.Pak už si zbývá jen vybrat, která dotace pro vaše podnikání bude ta pravá.

Kdo dotace poskytuje

Evropská unie

Řada dotačních programů funguje v rámci tzv. strukturálních fondů. To v praxi znamená, že těmto dotačním programům zajišťují administrativu české subjekty, ministerstva a specializované agentury, ale financuje je Evropská unie. V programovém období 2014–2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří evropské strukturální a investiční fondy neboli ESIF.

Jedním z fondů je Evropský fond pro regionální rozvoj. Zajímejte se o to, jaké dotační programy jsou aktuální, protože tento fond podporuje právě malé a střední podniky. Informace získáte přímo na Ministerstvu pro místní rozvoj nebo na těchto stránkách.

Evropský sociální fondfinancuje programy v oblasti profesní přípravy a získávání nových pracovníků. Jeho nejznámějším programem je aktivní politika zaměstnanosti. Potřebné informace vám poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo tento web.

Některé dotace z EU podléhají přímo Evropské komisi nebo pověřené speciální agentuře. Jsou to Komunitární programy, které podporují víceleté neinvestiční projekty. Zajímat by vás mohl hlavně program COSME, který podporuje malé a střední podniky v ČR, nebo program Horizont, jenž podporuje výzkum a technologie i ve firmách. Další informace se dočtete na www.crr.cz, nebo se ptejte na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Stát

Státní podpůrné programy vypisují úřady krajské a obecní samosprávy. Příslušná samospráva také realizuje programy pro rozvoj malých obcí a venkova. Seznam státních dotací naleznete na tomto webu, především se ale ptejte na aktuální možnosti na místním úřadě.

Další možností, jak získat státní dotace, jsou programy aktivní politiky zaměstnanosti. Podrobné informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí, a to včetně formuláře pro příspěvek. 

Banky

Existují také dotační programy realizované bankami, jako například program EU InnovFin, který realizují banky ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF). Tento záruční program umožňuje bance financovat inovační a dynamicky se rozvíjející firmy.

Využít můžete také služeb ČSOB EU CENTRA, které se specializuje na dotační poradenství pro podnikatele.

Na co jsou dotace určeny

Dotace můžete vyhledávat také podle svého oboru podnikání. Často jsou vypisovány v oboru vědy a technologií a v oboru zemědělství.

Promyslete si podrobně celý chod svého podnikání. O různé dotace totiž můžete žádat také podle toho, co přesně má předmětem dotace být. Některé jsou určeny na podporu technického vybavení firem, jiné dotují výzkum nových řešení a jiné dotace mohou například pomoci sehnat pro váš podnik peníze na platy zaměstnanců.

Při rozmýšlení, jaká dotace by se pro vaše podnikání hodila nejlépe, buďte proto co nejpřesnější a rozmyslete si její uplatnění detailně. To se vám bude hodit i při komunikaci s úřady, které vám mohou pomoci vhodný program dotace najít.

Jak zažádat o dotaci

Naprostý základ je projektový záměrvašeho podnikání. Sepište základní informace – jaké jsou cíle projektu, jak je plánujete financovat a realizovat, během jakého časového horizontu a jaké jsou předpokládané výstupy vašeho projektu. Buďte konkrétní a struční, rozsah by neměl překročit dvě stránky.

Každá dotace má samozřejmě jiné podmínky, jiné termíny uzávěrky žádostí a také různou finanční výši a časový horizont. Najděte si proto vhodný dotační program a ověřte si, že splňujete jeho základní podmínky, abyste byli oprávněným žadatelem.

Samotnou žádost o dotaci můžete vypracovat vlastními silami nebo ji svěřit do rukou ČSOB. To se vyplatí zejména u projektů za 2 000 000 Kč a více.

Nejčastější chyby při žádosti o dotace

  • Nedostatečný projektový záměr

Pokud je projektový záměr formulovaný příliš obecně, nebude na dotační komisi působit věrohodně. Jestliže ale uvedete naopak hodně podrobností, ztížíte si tím pozdější realizaci projektu, protože nebudete moci věci operativně měnit podle situace.

  • Nereálný rozpočet

Financování svého projektu nemůžete realizovat výhradně z dotace. Řada dotací se totiž vyplácí až po skončení realizace projektu.

  • Vše na poslední chvíli

Registrace vaší firmy do seznamu žadatelů může trvat i pět dní. Pokud přijdete na poslední chvíli, může se stát, že vaše žádost nebude odeslána včas.

  • Nepřesnosti v údajích

Uvádějte název firmy, adresu a kódy CZ-NACE pečlivě a správně, jinak zpracování žádosti sami zdržíte.

  • Chybějící přílohy

Pokud vaší žádosti bude chybět některá z požadovaných příloh (živnostenské oprávnění, stavební rozhodnutí atd.), nebude možné ji posoudit jako vyhovující.

Zpracování dotační žádosti a studie proveditelnosti je časově náročné a vyžaduje také celou řadu zkušeností, které navyšují šanci uspět v soutěži projektů o dotaci. Tým odborníků z ČSOB EU Centra tyto cenné zkušenosti má díky realizaci více než 750 projektů s celkovými investičními náklady přes 80 mld. Kč. Úspěšnost žádostí zpracovaných specialisty z ČSOB je na trhu výjimečná a přesahuje 96 %. Poradenství v ČSOB EU Centru v žádném případě neplatíte předem. Finanční ohodnocení těchto služeb se řeší až v případě, že projekt na podporu vašeho podnikání uspěje. Neváhejte kontaktovat odborníky z ČSOB a zeptejte se na podrobnosti .


Zpět