Společné jmění manželů a ručení v podnikání

Všechny fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost a jsou vedeny jako OSVČ, za pohledávky ručí celým svým majetkem, tedy i financemi a majetkem, které OSVČ nepoužívá k podnikání. Jak je to v případě společného jmění manželů? Ručí za dluhy pouze podnikatel, nebo i druhý z manželů?

Co je společné jmění manželů?

Na úvod si pojďme přiblížit, co to společné jmění manželů (SJM) je a co ho ze zákona netvoří. Společné jmění manželů je vše, co náleží manželům, má majetkovou hodnotu a není vyloučené z právních poměrů. Součástí SJM je to, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé za dobu trvání manželství, vyjma několika výjimek.

Co ze zákona SJM netvoří?

Ze zákona SJM netvoří majetek nabytý jedním z manželů před vznikem manželství a také dluhy vzniklé před manželstvím. Součástí SJM není ani majetek získaný během trvání manželství darem, dědictvím nebo odkazem. Do SJM nepatří ani dluhy spojené s majetkem náležícím výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu přesahujícím zisk z majetku.

Ze zákona SJM netvoří ani majetek sloužící k osobní potřebě jednoho z manželů a podíl v obchodní společnosti nebo družstvu, pokud byl podíl získaný způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví.

Použití společného jmění manželů k podnikání

Občanský zákoník umožňuje, aby jeden z manželů část společného jmění využil k podnikání. Pokud by hodnota této části společného jmění přesahovala přiměřenou míru majetkových poměrů manželů, je nutný souhlas od nepodnikajícího manžela.

Souhlas je třeba udělit při prvním takovémto použití peněz nebo majetku. K dalším právním úkonům, které souvisejí s podnikáním, už není souhlas druhého z manželů nutný. Odborníci radí vždy souhlas obstarat v písemné podobě. V případě, že by podnikající manžel souhlas nezískal, ale přesto peníze k podnikání využil, může se nepodnikající manžel dovolávat neplatnosti tohoto jednání.

Dluhy z podnikání a společné jmění manželů

Podle zákona do společného jmění manželů spadá nejen majetek nabytý za trvání manželství, ale také závazky. Výjimkou jsou dluhy, jež se týkají majetku náležícího jednomu z manželů, a to v rozsahu přesahujícím zisk z majetku. Do SJM nepatří ani dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu toho druhého, aniž by šlo o obstarávání každodenních potřeb rodiny. Ve většině případů jsou tedy dluhy vytvořené při běžném životě dluhy společnými.

Rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů

Dohodou je možné rozsah společného jmění manželů rozšířit nebo zúžit. Zúžením společného jmění je možné ze společného jmění vyjmout movité i nemovité věci a ustanovit, že se nově stanou vlastnictvím pouze jednoho z manželů. Dohoda musí být uzavřená ve formě notářského zápisu.

Kdyby se stalo, že by si jeden z manželů během podnikání nadělal dluhy a exekutor by přišel dluhy vymáhat, musel by respektovat obsah manželské smlouvy.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Režim oddělených jmění manželů

Nový občanský zákoník rozšířil možnost ochrany majetku režimem oddělených jmění, který si mohou manželé, respektive snoubenci, ujednat. V tomto režimu může manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela.

Pokud v režimu oddělených jmění společně manželé podnikají nebo jeden z manželů podniká s pomocí druhého manžela, rozdělí si příjmy z podnikání tak, jak si ujednali v písemné formě, jinak se příjmy rozdělí rovným dílem.

Stručně
  • V případě, že manželé nemají sepsanou předmanželskou smlouvu a mají společné jmění manželů, jsou součástí tohoto jmění i dluhy z podnikání.
  • Výjimkou jsou dluhy, jež se týkají majetku náležícího jednomu z manželů. Do SJM nepatří ani dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu toho druhého.
  • Zákonem stanovený rozsah SJM je možné dohodou zúžit. K zúžení SJM často dochází právě z důvodu, že jeden nebo oba manželé podnikají a chtějí chránit svůj majetek.
  • Nový občanský zákoník rozšířil možnost ochrany majetku režimem oddělených jmění, který si mohou manželé, respektive snoubenci, ujednat. V tomto režimu může manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela.

Zpět