Vše, co potřebujete vědět o nemocenském pojištění zaměstnanců a OSVČ v roce 2024

Konsolidační balíček mj. zvýšil sazby nemocenského pojistného pro OSVČ a zavedl novou sazbu pro zaměstnance. Zjistěte, o kolik si v roce 2024 na nemocenském pojištění připlatíte a na jaké dávky máte nárok.

Nemocenské pojištění OSVČ v roce 2024

Nemocenské pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné dobrovolné. K nemocenskému pojištění se mohou přihlásit jak osoby vykonávající hlavní samostatně výdělečnou činnost, tak i vedlejší. Účast vzniká přihlášením se k nemocenskému pojištění na místně příslušné správě sociálního zabezpečení a pravidelnou platbou měsíčního pojistného.

Pojistné je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Ve chvíli, kdy OSVČ měsíční částku neuhradí, účast na nemocenském pojištění a nárok na výplatu dávek automaticky zaniká.

Minimální měsíční základ, který si může OSVČ určit pro placení pojistného na nemocenské pojištění, v roce 2024 činí 8 000 Kč. Sazba pojistného do 31. 12. 2023 činila 2,1 %, od 1. 1. 2024 činí 2,7 % a minimální pojistné na nemocenské pojištění je v roce 2024 stanoveno na 216 Kč.

OSVČ si může v zákonem stanoveném rozsahu zvýšit vyměřovací základ a nemocenské pojistné, a tím si zvýšit i případné dávky. Maximální vyměřovací základ je ten, z něhož OSVČ odvádí důchodové pojištění.

Nemocenské pojištění zaměstnanců v roce 2024

Účast na nemocenském pojištění je povinná pro všechny zaměstnance pracující na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), kteří vykonávají práci pro zaměstnavatele na území ČR a jejichž měsíční příjem je minimálně 4,000 Kč. V případě zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce (DPP) rovněž platí podmínka výkonu práce na území ČR, rozhodný měsíční příjem je ale pro rok 2024 stanoven na 10,000 Kč. Nemocenské pojištění se platí pouze za ty měsíce, kdy byly tyto podmínky splněny.

POZOR: Od 1. 7. 2024 bude rozhodný měsíční příjem pro povinnou účast na nemocenském pojištění v případě jedné DPP minimálně 10,500 Kč, u souběhu více DPP 17,500 Kč ze všech dohod dohromady.

Sazba pojistného pro zaměstnavatele na nemocenské pojištění se nemění, v roce 2024 činí 2,1 % z vyměřovacího základu. Od 1. 1. 2024 ale nově platí nemocenské pojištění i zaměstnanec, a to ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu. Náklady na zaměstnance se tedy pro zaměstnavatele nezvýší, zaměstnanec ale dostane nižší čistou mzdu. Pokud má zaměstnanec například hrubou mzdu 35,000 Kč, strhne se mu ze mzdy nově nemocenské pojištění ve výši 210 Kč měsíčně.

Jaké peněžité dávky se vyplácí z nemocenského pojištění?

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které zabezpečuje peněžitými dávkami při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí. Dávky vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.  

Z nemocenského pojištění se poskytuje 6 peněžitých dávek, a to:

 • nemocenská (nemoc, úraz nebo karanténa),
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • ošetřovné (ošetřování člena rodiny neboli OČR),
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství,
 • dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská),
 • dlouhodobé ošetřovné.  

Dávky se počítají za každý kalendářní den a zaměstnanec nebo OSVČ musí vždy předložit ČSSZ potvrzení dokládající nárok na dávku (např. potvrzení od ošetřujícího lékaře).

Pro přesnou výši dávek využijte Kalkulačku pro výpočet dávek v roce 2024.

Nemocenská

V případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců hradí prvních 14 dní zaměstnavatel náhradu mzdy, od 15. dne (maximálně však 380 dní) se mu pak vyplácí nemocenská.

OSVČ má nárok na nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti. OSVČ však pro získání nároku na nemocenskou musí být účastna dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Peněžitá pomoc v mateřství

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u dvojčat a vícerčat 37 týdnů).

V den nástupu na mateřskou musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta, a zároveň v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

Ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat dítě mladší 10 let nebo jinou osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou. Ošetřovné lze čerpat i v případě péče o zdravé dítě mladší 10 let, pokud školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa, případně osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleží zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a z tohoto důvodu dosahuje bez svého zavinění nižšího příjmu. Příspěvek má dorovnat rozdíl příjmů před převedením na jinou práci a po něm a vyplácí se do nástupu na mateřskou.

Dávka otcovské poporodní péče (otcovská)

Nárok na dávku má otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Za otce dítěte je pro účely této dávky považován ten, kdo je v matrice zapsán jako otec.

Otcovskou si může otec vybrat kdykoliv v období 6 týdnů ode dne narození dítěte, případně 6 týdnů ode dne převzetí dítěte do péče, jestliže toto dítě nedosáhlo 7 let věku. Dávka se vyplácí maximálně 2 týdny bez možnosti přerušení.

Dlouhodobé ošetřovné

Ošetřovné se vyplácí ošetřujícím osobám v případě ošetřování osoby blízké, která není hospitalizována, ale vyžaduje dlouhodobou celodenní péči.   

Nárok na ošetřovné vzniká, pokud nemocenské pojištění u zaměstnance trvalo v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musí být nemocensky pojištěna v posledních 3 měsících. Dávka se vyplácí po dobu maximálně 90 kalendářních dnů.

Stručně
 • Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Účast vzniká přihlášením se k nemocenskému pojištění na místně příslušné správě sociálního zabezpečení a pravidelnou platbou měsíčního pojistného.
 • Minimální pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je v roce 2024 stanoveno na 216 Kč. OSVČ si může v zákonem stanoveném rozsahu zvýšit vyměřovací základ a nemocenské pojistné, a tím si zvýšit i případné dávky.
 • Účast na nemocenském pojištění je povinná pro všechny zaměstnance pracující na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), kteří vykonávají práci pro zaměstnavatele na území ČR a jejichž měsíční příjem je minimálně 4,000 Kč.
 • V případě zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce (DPP) rovněž platí podmínka výkonu práce na území ČR, rozhodný měsíční příjem je ale stanoven do 1. 7. 2024 na 10,000 Kč. Od 1. 7. 2024 bude rozhodný měsíční příjem v případě jedné DPP 10,500 Kč, u souběhu více DPP 17,500 Kč ze všech dohod dohromady.
 • Sazba pojistného pro zaměstnavatele na nemocenské pojištění se nemění, v roce 2024 činí 2,1 % z vyměřovacího základu. Od 1. 1. 2024 ale nově platí nemocenské pojištění i zaměstnanec, a to ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu.
 • Z nemocenského pojištění se poskytuje 6 peněžitých dávek, a to nemocenská (nemoc, úraz nebo karanténa), peněžitá pomoc vmateřství, ošetřovné (ošetřování člena rodiny neboli OČR), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) a dlouhodobé ošetřovné.

Zpět