Jak funguje zaměstnávání zahraničních pracovníků

Se zaměstnáváním cizinců se vždy pojí komplikovanější administrativa jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Z pohledu pracovněprávní legislativy se cizinci dělí do několika kategorií, které se liší byrokratickou zátěží. A proto je dobré vědět, jaké povinnosti se pojí se zaměstnáním zahraničních pracovníků.

Základní povinnost zaměstnavatele spojené se zaměstnáním zahraničních občanů

Podmínky pro zaměstnávání zahraničních pracovníků upravuje zejména zákoník práce a zákon o zaměstnanosti. K základním povinnostem zaměstnavatele patří oznamovací povinnost. Pokud zaměstnáte zahraničního občana, musíte tuto skutečnost ohlásit místnímu krajskému Úřadu práce ČR nejpozději v den jeho nástupu. Oznamuje se rovněž ukončení pracovního vztahu. Všechny formuláře naleznete zde. Informační povinnost vzniká také v případě, že zaměstnanec nenastoupil.

Jaké kategorie cizinců legislativa rozlišuje

V legislativní terminologii se rozlišují pojmy cizinec, cizinec s trvalým pobytem a státní občan EU/EHP a Švýcarska. Podle zákona o zaměstnanosti je za cizince považovaná každá fyzická osoba, která není občanem České republiky, občanem EU/EHP a Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem, a také osoby bez státní příslušnosti.

Občané členských států EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci

Na občany členských států EU, EHP a Švýcarska pracovněprávní legislativa pohlíží stejně jako na české občany. K zaměstnání není nutné žádné speciální povolení ani povolení k pobytu. Pro rodinné příslušníky, kteří nejsou občany EU, EHP ani Švýcarska, je potřeba vyřídit pobytovou kartu. Žádost o přechodný pobyt si podává rodinný příslušník osobně na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra ČR. V případě, že ještě nedosáhl plnoletosti, musí ho doprovázet zákonný zástupce. Pokud je žádost kladně vyřízena, vyzve pracoviště odboru azylové a migrační politiky žadatele k převzetí Průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Cizinci

Za občany třetích zemí neboli cizince jsou považovány všechny osoby, které nejsou z členské země EU a ani nepatří mezi občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Cizinci se pro pracovněprávní účely dělí do dvou skupin.

 • Cizinci s trvalým pobytem v České republice mají na trhu práce stejné postavení jako čeští občané. Jediná omezení pro ně představují povolání, u nichž je požadováno státní občanství, například práce ve státní správě.
 • Cizinci bez trvalého pobytu potřebují k práci příslušná platná povolení k zaměstnání a pobytu. Nejčastěji modrou nebo zaměstnaneckou kartu, která zahrnuje obojí.

Zaměstnávání uprchlíků neboli žadatelů o mezinárodní ochranu

Žadatele o azyl můžete zaměstnat po uplynutí 6 měsíců od podání žádosti o mezinárodní ochranu. Poté, pokud je žadatel úspěšný, získá průkaz držitele mezinárodní ochrany a lze s ním uzavřít zaměstnaneckou smlouvu bez dalších povolení.

Povinnosti spojené se zaměstnáváním občanů EU, EHP a Švýcarska

Zaměstnavatel musí krajskému úřadu práce oznámit nástup i ukončení pracovního poměru. Další povinností je vedení evidence, která musí obsahovat:

 • identifikační údaje,
 • adresu trvalého pobytu,
 • aktuální doručovací adresu,
 • číslo cestovního dokladu a název orgánu, který ho vydal,
 • typ práce,
 • místo výkonu a dobu, během níž plánujete tohoto člověka zaměstnávat,
 • pohlaví,
 • den nástupu a ukončení zaměstnání.

Povinnosti spojené se zaměstnáváním cizinců

U cizinců je potřeba evidovat kromě výše uvedeného navíc ještě:

 • nejvyšší dosažené vzdělání,
 • vzdělání požadované pro výkon povolání,
 • dobu, na kterou mu bylo vydáno povolení k zaměstnání,
 • pracovní povolení.

Každá změna údajů se musí nahlásit do 10 kalendářních dnů od jejího vzniku. Kopie dokladů, které prokazují oprávněnost pobytu cizince na území ČR, musíte archivovat ještě 3 roky ode dne ukončení zaměstnaneckého poměru s cizincem.

Typy pracovních povolení

Cizince ze třetích zemí lze zaměstnávat jen v případě, že mají povolení k pobytu a k výkonu zaměstnání, které může mít několik podob.

 • Zaměstnanecká karta v sobě sdružuje povolení k dlouhodobému pobytu i zaměstnání a její vydání se váže ke konkrétní pracovní pozici, o kterou se cizinec uchází. Platnost karty je omezená odhadovanou dobou trvání zaměstnaneckého poměru. Zaměstnání lze po dobu platnosti zaměstnanecké karty měnit, pokud to schválí Ministerstvo vnitra.
 • Modrá karta zahrnuje jak dlouhodobé povolení k pobytu, tak povolení k zaměstnání a je určena cizincům s vysokoškolským vzděláním, které trvalo déle než 3 roky a jejichž plat dosáhne výše minimálně 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy. Modrou kartu tak mohou na základě uzavřené pracovní smlouvy získat vysoce kvalifikovaní pracovníci.
 • Povolení k pobytu a k zaměstnání je další možnou variantou. Cizinec musí nejdříve požádat o povolení k zaměstnání a následně i o povolení k pobytu.

Pohled cizince na zaměstnávání zahraničních pracovníků v ČR

Ludmila Suchankova pochází u Ukrajiny a v České republice pracuje 15 let. Pro portál Průvodce podnikáním uvedla:

„Pro zaměstnavatele je nejjednodušší zaměstnat cizince, který již má pracovní povolení nebo trvalý pobyt. V tuto chvíli si prostě nikdo nevezme na triko někoho bez pracovního povolení, protože by mu hrozily vysoké pokuty. Když totiž máte trvalý pobyt nebo třeba živnostenský list, zaměstnat vás je stejně jednoduché jako Čecha. Když přijdu někam na pohovor, první, na co se ptají, je, jestli mám občanství nebo trvalý pobyt.“ Na otázku, zda zná někoho ze svého okolí, komu by zaměstnavatel vyřizoval pracovní povolení, odpověděla: „Neznám nikoho, komu by zaměstnavatel pomáhal. I já si vždycky musela všechno vyběhat sama.“

Co potřebuje cizinec k získání pracovního povolení

Cizinci získají pracovní povolení, modrou či zaměstnaneckou kartu jen tehdy, když doloží pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, kde se obě strany zavážou, že ve stanovené lhůtě uzavřou pracovní poměr.

Jak nabídnout volné pracovní místo cizincům

Jestliže chcete nabídnout volné pracovní místo cizincům, kteří k práci potřebují zaměstnaneckou kartu či modrou kartu, musíte informace o pozici poskytnout centrální evidenci volných pracovních míst a udělit souhlas s jejím zveřejněním po dobu minimálně 30 dnů ode dne jejího oznámení krajské pobočce Úřadu práce. Tato místa jsou pak nabídnuta držitelům zaměstnanecké nebo modré karty.

Jaké informace o pracovní pozici je potřeba dodat

V nabídce je potřeba specifikovat druh práce, místo výkonu, předpoklady a požadavky pro výkon pozice, základní informace o mzdě a pracovních podmínkách a také typ pracovní smlouvy. Předem musíte uvést, zda chcete cizince zaměstnat na dobu určitou nebo neurčitou, a rovněž předpokládanou délku pracovního poměru.


Zpět