Evidence pracovní doby vs. pracovní docházka

Víte, jaký je rozdíl mezi evidencí pracovní doby a evidencí docházky? A máte přehled o tom, jaká práva a povinnosti má ve spojení s evidencí pracovní doby zaměstnavatel a jaká zaměstnanec?

Evidence docházky vs. evidence pracovní doby

V praxi se velmi často pojem evidence docházky zaměňuje s pojmem evidence pracovní doby. Nejedná se však o dva totožné pojmy. Evidence pracovní doby ve zkratce označuje skutečně odpracovanou dobu, zatímco evidence docházky označuje dobu, během které se zaměstnanec zdržuje na pracovišti, popřípadě v objektu zaměstnavatele.

Evidence pracovní doby

Zaměstnavatel má povinnost evidovat pracovní dobu. Forma, jakou pracovní dobu eviduje, však není zákoníkem práce daná. Vždy je však nutné zvolit takovou formu evidence, kterou bude možné prokazatelně předložit pracovní dobu zaměstnanců například inspektorátu práce. Jedinou podmínkou tedy je, aby byla evidence přehledná a průkazná. Součástí evidence musí být také hodiny pracovní pohotovosti, které zaměstnanec dodržel, i přesto, že k výkonu práce nedošlo.

Povinnosti zaměstnavatele

Vzhledem k tomu, že evidence pracovní doby slouží k zpracování mezd, je nutné ji po stanovenou dobu archivovat. Zaměstnavatel také musí na žádost zaměstnance umožnit nahlédnutí do dané evidence. Zaměstnanec má také právo pořídit si výpisy nebo kopie evidence na náklady zaměstnavatele.

Rozdíl mezi pracovní dobou a směnou

Pracovní doba, kterou upravuje zákoník práce, je určena poměrem hodin v týdnu s tím, že maximální délka stanovené týdenní pracovní doby může být 40 hodin. Od pojmu pracovní doba je nutné odlišovat pojem směna. Za směnu je považovaná část týdenní pracovní doby, kterou je zaměstnanec povinen odpracovat na základě rozvrhu pracovních směn, které předem určil zaměstnavatel.

TIP: Evidence přestávek na jídlo

I přesto, že v zákoníku práce v ustanovení § 96 není výslovně uvedena povinnost evidovat čerpání povinných přestávek na jídlo zaměstnanců a odpočinek, je to zaměstnavatelům doporučováno. Díky této evidenci totiž může zaměstnavatel jednoduše prokázat, že dodržuje povinné doby odpočinku mezi jednotlivými směnami.

Co byste měli vědět?

Evidenci pracovní doby byste jako zaměstnavatelé měli věnovat zvýšenou pozornost, vzhledem k tomu, že patří mezi nejčastěji kontrolované oblasti ze strany inspektorátu práce.

Evidence docházky

Co se týče evidence docházky, není v zákoníku práce ani jiném právním předpisu nařízena. Docházka, v podobě doby, kdy se zaměstnanec zdržuje na pracovišti, v praxi velmi často nebývá totožná s evidencí pracovní doby, zaměstnanci totiž zpravidla do práce přichází s určitým předstihem před zahájením směny.

Jak vést evidenci docházky?

Zaměstnavatelé nejčastěji docházku evidují pomocí docházkových systémů a k evidenci zaměstnanců často používají elektronické čipy nebo identifikační karty. V některých firmách se dnes můžete setkat také s biometrickou identifikací nejčastěji v podobě otisků prstů. V tomto případě je však nutné postupovat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Je také důležité vědět, že zpracovávat osobní údaje k účelům identifikace, je možné pouze po souhlasu zaměstnance.

TIP: Aplikace Vím o všem

Se snadným řešením, jak evidovat docházku ve stavebnictví, přišel Josef Bureš, zakladatel aplikace Vím o všem, která nabízí celou řadu funkcí. Mezi ty kromě evidence docházky patří také například reporty, fakturace, kontrola, exspirace nebo stav skladů. Výjimečné na této praktické aplikaci je skutečnost, že sleduje nejen docházku v průběhu času, ale díky využití GPS zaznamenává i místo příchodu a odchodu zaměstnanců a v neposlední řadě fotografie zaměstnanců, aby nebylo možné takzvaně odpíchnout docházku za někoho jiného.

A co si od digitalizace slibuje sám zakladatel tohoto startupu, který se mohl realizovat díky úvěru pro začínající firmy od ČSOB? „Věřím, že digitalizace napraví prostředí, ve kterém každý ví, jak se krade a švindluje a zároveň zlepší realizaci staveb tak, aby nedocházelo k tolika problémům a dohadům. Plno věcí se dá automatizovat, a uvolnit tak ruce vedoucím pracovníkům, aby mohli trávit čas více na stavbách s lidmi, kontrolovat technologické postupy a hlavě být klidnější a spokojenější.“


Zpět