Vše, co byste měli vědět o dani z příjmů

Daně z příjmů jsou asi nejsložitějšími daněmi vůbec. Dělí se do několika skupin a vypořádat se s nimi musí každý podnikatel. Může to vypadat komplikovaně, pokud se však na daně správně připravíte, jde to snadno. Poradíme vám to nejdůležitější.

Dani z příjmů se nevyhne v podstatě nikdo. V následujícím článku se dočtete, který druh daně z příjmů se týká právě vás, kdy se daň platí a na co nezapomenout.

Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob je daní přímou, vztahuje se na všechny osoby s trvalým bydlištěm na území ČR nebo na ty, které se zde obvykle zdržují. Vztahuje se na zdroje příjmů plynoucí z činnosti v ČR nebo ze zdrojů v zahraničí. Pokud tedy patříte do této skupiny osob, platba této daně vás za daných podmínek nemine. Odvádí se ze závislé činnosti, tedy ze mzdy zaměstnance, ze samostatné činnosti z podnikání OSVČ, tj. pokud vlastníte „živnostenský list“. Tato daň se vztahuje také na příjmy z kapitálového majetku, z nájmu a z ostatních činností, jakou je například smlouva o dílo. Každá fyzická osoba, která vlastní datovou schránku, je povinna provést daňové přiznání jejím prostřednictvím. Pokud by tak neučinila, je vystavena pokutě ze strany finančního úřadu.

Jste OSVČ?
V tom případě platíte daň ze svého příjmu sami. Finančnímu úřadu musíte odvést 15 % z vašich příjmů po odečtení výdajů. Tyto výdaje můžete odečíst jako reálné výdaje na zajištění příjmu (tedy doložit například doklady za pořízení nástrojů potřebných k vašemu podnikání) nebo jako výdajový paušál (obvykle 60 – 80 %).
Povinnost platit daň z příjmů vám vzniká při založení živnostenského listu. To v praxi znamená, že se sami musíte nahlásit jako OSVČ na příslušném finančním úřadě podle místa vašeho trvalého bydliště. Za uplynulý rok pak finančnímu úřadu musíte odevzdat daňové přiznání, a to do konce března následujícího roku. Pokud máte daňového poradce, konečný termín odevzdání se posouvá na konec června, stejně tak v případě auditu.
Za rok 2018 byste měli podat daňové přiznání do 31. 3. 2019 a stejné je i datum splatnosti daně. Daň můžete zaplatit převodem či bezhotovostně.

TIP: Přečtěte si článek, jak podat daňové přiznání k dani z příjmu OSVČ za rok 2019

Jak podat daňové přiznání
Daňové přiznání se zasílá odpovídajícímu finančnímu úřadu podle místa bydliště v podobě vyplněného speciálního formuláře. Ten si můžete vyzvednout zdarma na FÚ nebo si jej vytisknout z elektronické podoby. Vyplněný a podepsaný formulář osobně doručíte na FÚ. Můžete jej také zaslat poštou, v tom případě odešlete přiznání raději doporučeně a ponechte si jako doklad o odeslání podací lístek.
Ještě jednodušší pro vás možná bude vyplnit a odeslat celé daňové přiznání elektronicky. Budete ale potřebovat elektronický podpis nebo datovou schránku.

Jste zaměstnavatel?
Pokud máte zaměstnance, je vaší povinností registrovat se jako plátce daně na finančním úřadě podle vašeho místa bydliště. Finančnímu úřadu pak musíte měsíčně platit zálohovou daň za své zaměstnance. Každý zaměstnanec je povinen doložit vám jako svému zaměstnavateli potvrzení o všech svých zdanitelných příjmech a také doklady pro odpočitatelné položky a případné slevy na dani, a to do 15. 2. To se samozřejmě netýká příjmů, ze kterých již byla odvedena srážková daň. Na základě těchto potvrzení zaměstnavatel provede zúčtování daně a odešle jej na finanční úřad do 30. 3.
Pokud máte datovou schránku, je ze zákona vaší povinností vyřizovat veškerou komunikaci ohledně daní elektronicky. Také vyúčtování za zaměstnance, kteří nemají trvalé bydliště na území ČR, se podává výhradně elektronickou cestou. Výše této daně je také 15 % a počítá se ze superhrubé mzdy.

Zvláštním případem jsou již zmíněné srážkové daně.

Co to je srážková daň?
Srážková daň je vlastně zvláštní forma placení daně z příjmů. Odvádí se státu jednorázově ve chvíli vyplácení mzdy a není třeba ji dále dokládat při každoročním vyúčtování.
Zaplatit ji musíte hlavně v těchto dvou případech:
• Pokud máte se svým zaměstnancem uzavřenou smlouvu na dohodu o provedení práce (DPP)
s finanční odměnou do 10 000 Kč a zároveň u vás tento zaměstnanec nepodepsal „růžový papír“ (prohlášení daňového poplatníka).
• Pokud má u vás zaměstnanec jakékoliv příjmy do 2 500 Kč a zároveň u vás nemá podepsaný „růžový papír“.
V těchto případech musíte za zaměstnance odvést jednorázovou srážkovou daň z příjmů ve výši 15 %.

Daň z příjmů právnických osob
Právnické osoby se k platbě daně z příjmů musí podle zákona registrovat samy do 30 dnů od zapsání do veřejného rejstříku. To provedou jednoduše u daného finančního úřadu podle sídla společnosti.
Daň se platí vždy za kalendářní nebo hospodářský rok, případně za účtovací období. Podle výše příjmů právnické osoby mohou být stanoveny zálohy na daň. K tomu dochází, pokud má společnost vyšší příjmy, takže je rovněž výhodnější vyšší daň platit rozloženou do záloh, a nikoli celou naráz. Aktuální sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %.

Pár výjimek a co vám hrozí, když…

Když jsou vaše příjmy z podnikání vyšší (tedy když jste platili za loňský rok daň z příjmů ve výši nad 30 000 Kč), máte povinnost platit zálohy na daň z příjmu.
O této povinnosti se musíte sami informovat na FÚ. V případě, že zálohy neuhradíte včas, hrozí vám úrok z prodlení.
Je tu ale jedna výjimka. Jestliže je váš dílčí základ příjmu ze zaměstnání vyšší než 50 % celkového základu vašeho příjmu, nemusíte zálohy platit ani při vysokých příjmech.

Daň z příjmů fyzických osob OSVČ má splatnost ve stejný den, do kterého musíte odevzdat daňové přiznání (do konce března nebo do konce června). Daňový řád ale ponechává bez sankce zaplacení daně ještě 5 dní po splatnosti. V roce 2019 tak můžete zaplatit daň z příjmů bez pokuty do 8. 4. 2019.

Jestliže daňové přiznání nepodáte a nezaplatíte včas, hrozí vám výdaje navíc. V první řadě je to úrok za každý den prodlení. Jeho sazba je aktuálně 14 % ze vzniklé daně ročně. Pokud jste měli například zaplatit daň ve výši 3 000 Kč, úrok 14 % z toho činí 420 Kč za 365 dní. Pokud bylo dnů prodlení například jen 20, částka úroku se vypočte následovně:
(420:365) × 15 (tedy počet dní minus tolerovaných 5 dní po splatnosti) = 17,26 Kč.
Dále se vás může týkat kromě úroku také pokuta, která činí podle současné sazby České národní banky 0,05 % ze vzniklé daně ročně. Konkrétní výpočet dlužné částky se ale může od uvedeného příkladu mírně lišit, protože záleží také na způsobu placení případných záloh daně, jejich výši a dalších faktorech. Platební výměr s uvedenou dlužnou částkou, počtem dnů prodlení a dalšími podrobnostmi vždy zasílá Finanční úřad ČR, který má na výkon tohoto
ze zákona 3 roky. Obvykle ale bývá platební výměr zasílán do dvou měsíců.

Daňový poradce vám může hodně ulehčit
S daněmi vám může pomoci daňový poradce, kterého k tomu zplnomocníte. Než tak učiníte, přesvědčte se ale, že je vámi vybraný poradce zapsaný v seznamu Komory daňových poradců České republiky.

Výpočet daně z příjmů je poměrně komplexní a díky odborné pomoci vám nehrozí, že byste přišli o nějakou uplatnitelnou slevu, kterou by vás samotné třeba ani nenapadlo do daňového přiznání zahrnout. Další výhodou je, že pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce, automaticky se vám posunuje lhůta podání i zaplacení daně o 3 měsíce, tedy na konec června.
Pro daně za rok 2018 bude poslední možnost pro podání a splatnost 30. 6. 2019.

Příští měsíc se podrobněji podíváme na téma silniční daně.


Zpět